7021 Hierbij zijn niet opgenomen de ontvangen en uitgegeven spaargelden van 1 boerenleenbank over de maanden Januari f/m Mei, van 3 banken over Juni, 4 over Juli en van 16 over Augustus, daar deze banken de noodige gegevens nog niet inzonden. MEMORIEBOEK. J. v. d. AKKER, t Op 22 September 1947 overleed de heer J. v. d. Akker te Heesch. Hij was vanaf 1911 lid van den Raad van Toe zicht der Boerenleenbank en sedert 1915 President van den Raad van Toezicht. Al deze jaren heeft hij zijn functie met ijver en nauwgezetheid vervuld; slechts bij hooge uitzon dering ontbrak hij op de maandelijksche vergadering, totdat zijn ziekte hem overviel. Moge God hem het loon reeds hebben gegeven voor hetgeen hij in het belang van de Boerenleenbank zoo trouw heeft verricht. N.V. BOERENHYPOTHEEKBANK. Bekend mag worden verondersteld, dat de voorschotver lening voor zeer lange termijnen niet op de weg onzer boerenleenbanken ligt. Door het geld voor lange jaren met kleine aflossingen vast te leggen, zouden zich omstandig heden kunnen voordoen, dat niet voldoende middelen be schikbaar blijven om andere voorschotvragers te helpen. In hef algemeen moet een looptijd van 20 jaar wel als uiterste worden beschouwd. Bestaat er behoefte aan voorschotten met kleine aflos singen, dan kan daarin de N.V. Boeren-Hypotheekbank voor zien. Zij verstrekt leningen met 40-jarige looptijd. Zonder enige extra kosten kan tussentijds versterkt worden afgelost. Dit zijn grote voordelen in vergelijking met de dienaan gaande als regel bestaande bepalingen bij andere hypo theekbanken, particulieren enz.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 15