6998 gedaan om het sparen te bevorderen en wel voorzooveel de omstandigheden zulks toelieten; deze instellingen heb ben echter nog veel meer gedaan door n.l. haar apparaten ter beschikking te stellen voor de uitvoering der veelom vattende geldsaneeringsmaatregelen van den Minister, waar onder zij in letterlijken en figuurlijken zin schier bedolven werden. Ook met hef oog daarop is het jammer, dat de be wuste opmerking werd gemaakt, evenals ook met het oog op een goede samenwerking in den Nationalen Spaarraad. In de practijk echter zal dat nog wel meevallen, want tegen dien tijd zal de Minister wel zijn Rijksspaarbrieven vergeten zijn en wij de booze opmerking des heeren Minister. Wij spreken dan ook de verwachting uit, dat de nationale krachtsinspanning tot bevordering van hef sparen onder lei ding van den Nationalen Spaarraad tot belangrijke resultaten zal kunnen leiden in hef belang van 's lands herstel en tot voordeel van den individueelen spaarder. HERSTELFINANCIERING TUINDERSKASSEN. De Rijksdienst voor Landbouwherstel verzoekt ons, om de aangesloten boerenleenbanken nog eens nadrukkelijk er op te wijzen, dat het noodzakelijk is, om bij de uitbetaling van gelden voor herstel van tuinderskassen de desbetreffende voorschriften nauwkeurig in acht te nemen. De meest voor komende afwijkingen zijn de navolgende: 1. De bescheiden, welke door den gedupeerde moeten worden geteekend bij de in onfvangstneming van gelden, blijken niet steeds gedateerd te zijn. 2. Ook op de akte van schuldbekentenis ontbreekt vaak de datum. 3. Zelfs komt het voor, dat op de betreffende stukken verzuimd is in te vullen via welke Boerenleenbank de uit- keering der gelden heeft plaats gevonden. Wij verzoeken de aangesloten boerenleenbanken, om van het vorenstaande goede nota te nemen en onze desbetref fende circulaire no. 243 van 3 Mei 1947, welke over het onderhavige onderwerp handelt, nog eens door te lezen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 8