7005 worden gemaakt ook de centen te vernieuwen; deze zullen evenals de nieuwe stuivers en de centen van voor den oorlog uit brons vervaardigd worden, doch kleiner van model worden, teneinde een goede verdeeling der afmetingen te verkrijgen; de nieuwe pasmunten zullen alle de beeltenis van Hare Majesteit dragen. 5. Afschaffing van het muntfonds. Dit is een technische aangelegenheid, die samenhangt met de afschaffing der feekenmunfen als zoodanig. Ongetwijfeld zal de nieuwe Muntwet een belangrijke pha- se in de ontwikkeling van ons muntstelsel beteekenen. Wie gemakkelijk afstand doef van oude tradities, zal de voorge stelde vernieuwing van ons muntwezen als een practische regeling begroeten. Toch zal ook na aanvaarding van deze ontwerp-Munfwet hef muntvraagstuk nog niet zijn opgelost. De voorgestelde regeling grengt mede, dat straks opnieuw de vraag aan de orde moet worden gesteld, of het zilvergeld ook feitelijk weer zal ferugkeeren. Men zou zich kunnen voorstellen, dat ook op dit punt naar een definitieve op lossing werd gestreefd door de overschakeling op nikkelen guldens en rijksdaalders. Ongetwijfeld ware zulks de meest economische oplossing geweest, daar het onderhouden van een voldoenden omloop van papiergeld tamelijk kostbaar is. Waarschijnlijk evenwel heeft de minister met de hand having de jure van de zilveren gulden en rijksdaalder willen tegemoet komen aan diegenen, voor wie de zilveren gulden een dierbare traditie was, omdat daarmede in uitzicht wordt gesteld, dat de zilveren gulden en rijksdaalder ook op den duur weer feitelijk zullen terugkomen. De vraag rijst evenwel, of door deze foekomstverwachfing als uitgangspunt fe ne men niet dezelfde fout wordt gemaakt die de Nederlandsche Regeering in Engeland maakte, door nl. bij voorbaat zilveren guldens en rijksdaalders en zilveren pasmunt te laten aan maken, waarvan de uitgifte evenwel niet in overeenstemming bleek met de armoede, waarin ons land bleek te verkeeren. De toekomst zal moeten leeren, of de Regeering andermaal fe optimistisch is.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 15