7004 gehandhaafd echter niet als teekenmunt, doch als pasmunt, en wel met hun geldende zilvergehalte. Het ligt echter niet in de bedoeling nieuwe zilveren guldens en rijksdaalders aan te maken; in de behoefte aan deze munten wordt voor- loopig voorzien door hef uitgeven van muntpapier van 2,50 en van 1,in de thans bekende verschijnings vormen. Hieruit vloeit voort, dat naast de papieren gulden en rijksdaalder de in omloop zijnde zilveren guldens en rijksdaalders gehandhaafd blijven, doch slechts beperkt in omloop zullen zijn. Waarschijnlijk zal de hoeveelheid zilve ren guldens en rijksdaalders in omloop wel geleidelijk ver minderen, omdat Nederland nog de verplichting heeft aan Amerika het zilver terug te leveren, dat ons voor den aan maak van nieuwe zilveren guldens door dit land werd ge leend; bovendien zullen er nog wel wat zilveren guldens en rijksdaalders worden omgesmolten of naar het buitenland worden gesmokkeld. Het is duidelijk, dat met het oog daar op de regeering er voorloopig niet aan denkt, om opnieuw zilveren guldens en rijksdaalders aan te maken. 4. Vervanging van hef zinken pasgeld door bronzen munten in de coupures van 1 en 5 cent en door nikkelen dubbeltjes en kwartjes; de twee en een halve cent en de halve cent worden afgeschaft. Wat betreft de pasmuntcirculatie staan wij dus voor een grondige herziening en vereenvoudiging; dierbare tradities worden geofferd aan den eisch tot rationalisatie en versobe ring ook in het muntwezen. Er is wel naar een radicale vernieuwing gestreefd; de halve cent en de twee en een halve cent worden afgeschaft, om dat daarmede in de machinale administratie niet meer kan worden gewerkt; bovendien was het publiek langzamerhand afkeerig geworden van hef gebruik dezer munten. Daarnaast worden de gehandhaafde munten geheel gewijzigd zoowel waf betreft metaal, afmeting en uiterlijken vorm. Er zullen zuiver nikkelen dubbeltjes en kwartjes in omloop komen. De vierkante stuiver zal verdwijnen en worden ver vangen door een ronden bronzen stuiver. De vierkante munt ontmoette verschillende bezwaren; zij was moeilijk na te feilen met de hand of met de telmachine en weinig geschikf voor automaten. Tenslotte zal van de gelegenheid gebruik

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 14