7003 raad bij de Nederlandsche Bank, ferwijl het groote aantal ingeleverde halve stuivers verklaarbaar is door de munten, die zich in de gasmeters bevonden. Wat het muntpapier betreft: de omloop daarvan werd verhoogd van 1 millioen gulden in 1940 tof 219 millioen in 1944. De desolate toestand van 's-lands muntwezen ten tijde van de bevrijding is hier mede genoegzaam aangeduid. Bezien wij thans de voorgestelde regeling van hef Neder landsche muntwezen in het ontwerp Muntwet 1947: 1. Afschaffing van de gouden sfandaardmunten. Voor het uiterlijk van ons muntwezen zal hierdoor niet veel ver anderen: gouden tientjes en gouden vijfjes speelden reeds sinds lang practisch geen rol meer in de muntcirculatie. Principieel is deze afschaffing wel van belang, doordat daar door ons muntstelsel alszoodanig a-metalisiisch wordt. Over eenkomstig de ontwikkeling in het munt- en geldwezen in ons land zal de vraag, in hoeverre het goud in ons geld- systeem nog een rol blijft spelen, niet langer meer worden bepaald door de Muntwet, doch uitsluitend door de politiek van de Circulatie-bank. Hiermede wordt gelegaliseerd een toestand, die er in feite al was sinds het verlaten van den z.g. gouden standaard in 1936. Uitdrukkelijk dient echter te worden vastgesteld, dat de afschaffing der gouden sfan daardmunten geenszins befeekent, dat het goud. in ons geld wezen geen rol meer zal blijven spelen; ook indien wij geen gouden munten meer hebben, blijft de mogelijkheid open, dat het goud in de toekomst zal worden gebruikt èn als dek king voor de door de Circulatiebank uitgegeven bankbil jetten èn als middel tof het doen van betalingen aan hef buitenland. 2. Afschaffing van de feekenmunfen als zoodanig: teeken- munten waren tof onbeperkte bedragen wettig betaalmiddel; hef waren de rijksdaalder en de gulden en de halve gulden. De nieuwe Muntwet kent alleen nog maar pasmunten, die derhalve slechts tof beperkte bedragen wettig betaalmiddel zijn; voor hoogere bedragen kan men bankbiljetten verlan gen; de wettige betaalkrachf van guldens en rijksdaalders wordt beperkt tot 50,De halve gulden wordt afgeschaft. 3. Rechtens worden de zilveren rijksdaalders en guldens

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 13