7000 een boedelscheiding betreft uitsluitend de verhouding tus- schen de erfgenamen onderling, waar de Bank als creditrice buiten staat en waar zij zich ook niet mede in moet laten. Haar Bestuur mag zich dus niet laten overhalen om door mede-comparitie of op andere wijze bij een eventueele scheiding en deeling, de toedeeling aan een der erfgena men goed te keuren, daar de bank anders hare rechten tegen over de andere erfgenamen zou verliezen. Tegenover de bank zijn en blijven de gezamenlijke erfgenamen ook ge zamenlijk debiteur. Bij een toedeeling als hierboven bedoeld, moet wel de brandpolis ten name van den nieuwe verkrijger worden ge steld. Bovendien moet deze tot meerdere zekerheid aan de Bank verpanden zijn rechten op uifkeering van de assuran tiepenningen in geval van brandschade aan de verbonden onroerende goederen overkomen. Dat daarnaast in ieder geval de nieuwe verkrijger zich jegens de Bank hoofdelijk aansprakelijk zal moeten stellen voor de geheele schuld, spreekt van zelf. De Bank moet m.a.w. wel het recht hebben om, wanneer zij dit wenscht, den nieuwen eigenaar met voorbijgaan van de andere erfgenamen tot betaling van de geheele schuld te kunnen aanspreken doch de verplichting daartoe kan zij niet op zich nemen. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat die erfgenamen, welke in de termen vallen voor het lidmaatschap der Bank, ook werkelijk als lid moeten toefreden, voorzoover zij dit niet reeds hebben gedaan. b) Voorschotten gedekt door persoonlijke borgstelling mogen alleen worden gehandhaafd indien alle erfgenamen van den voorschotnemer meerderjarig zijn, de nalatenschap zuiver aanvaarden en gezamenlijk het bedrijf van den over ledene voortzetten. Bovendien moeten allen lid worden van de bank. In gevallen als deze verdient hef echter aanbe veling om door de erfgenamen steeds een verklaring te laten feekenen als hierboven bedoeld en inhoudende, dat zij zich hoofdelijk voor de resteerende schuld aansprakelijk stellen. Zouden ook een of meer borgen tof de erfgenamen be- hooren, dan moef in ieder geval door de erfgenamen voor aanvullende zekerheid worden gezorgd, omdaf men niet voor zich zelf borg kan zijn.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 10