6983 zullen doen, indien eens een cliënt van deze mogelijkheid gebruik zou willen maken, om een verklaring te vragen van de betreffende levensverzekeringinstelling, dat de overeen komst terzake waarvan de koopsom verschuldigd is, inder daad valt onder de daarvoor aangewezen overeenkomsten van levensverzekering. Overigens verwachten wij niet, dat er bij onze boerenleenbanken veel vraag voor overboeking van overtollig geblokkeerd tegoed naar levensverzekering maatschappijen zal ontstaan; onze boeren plegen zich niet in de sfeer van levensverzekering en pensioenverzekering te bev/egen en bovendien is het ook aan twijfel onderhevig of hef hun belang wel is de uit geblokkeerde rekening vrij komende bedragen min of meer definitief weg te werken of als hef ware opnieuw vrijwillig te blokkeeren. Het is veeleer in het belang van onze boeren en van de leden der boeren leenbanken in het algemeen, hun vrijkomend geld zoodanig uit te zetten, dat dit zoveel mogelijk renfegevend wordt niet alleen, maar dat het bovendien te allen tijde te hunner be schikking blijft, indien daaraan behoefte is in huisgezin of bedrijf. Het vrijkomende boerengeld behoort daarom thuis op de spaarrekening bij de boerenleenbank. d. Overboeking naar een door het Rijk uit te geven obli gatielening. Tenslotte kan worden verwacht, dat de overtollige geblok keerde gelden, die de houders daarvan niet zelf hebben ge liquideerd, hetzij binnen het kader van de regeling betreffen de den vermogensruil (zie ad 1) hetzij langs den weg van de rechtsfreeksche afwikkeling (zie ad 2) zullen worden begre pen in een door het Rijk uit te geven obligafieleening van langen termijn. Omtrent renfebedingen en aflossingsvoor- waarden dezer leening. is niets in het vooruitzicht gesteld; wij veronderstellen, dat deze niet veel gunstiger zullen zijn dan de rente- en aflossingscondities van de Grootboeklee- ning 1946 dus 50 jaar en 3%. Bij de uitgifte dezer staatslee- ning zal dan voorts we! een stok achter de deur staan in dezen vorm, dat de houders van overtollig geblokkeerd geld, die hun geblokkeerde rekeningen niet zelf hebben geliqui deerd langs den weg van een of meer der hiervoor beschre ven mogelijkheden, practisch verplicht worden op deze obli gafieleening in te schrijven. Het lijkt ons vanzelfsprekend,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 9