6982 rekening, welke binnen 5 jaar geleidelijk zal kunnen worden omgezet in verhandelbare certificaten. Door verkoop van deze certificaten ter beurze zullen de houders daarvan over vrij tegoed komen te beschikken. HeT behoeft weinig betoog, dat de regeling van de inves- teeringsrekening ongunstiger is dan die van de deposito rekening. Vooreerst worden de op investeeringsrekening geboekte bedragen niet rechtstreeks vrij, doch moet daar voor de omweg worden bewandeld van de omwisseling in Staatspapieren in den vorm van verhandelbare certificaten, waaraan veel meer rompslomp en ook kosten zullen zijn ver bonden, maar bovendien loopen de houders van deze stuk ken het risico van koersverlies bij verkoop daarvan; nergens immers zijn wij de toezegging tegengekomen, dat bij ver koop de verkrijging der nominale waarde dezer stukken wordt gegarandeerd. Wij verwachten dan ook, dat de geblokkeerde rekening houders bij onze boerenleenbanken zooveel mogelijk naar de depositorekening zullen worden geleid, welke rechtstreeks vrij geld oplevert. Toch zal in sommige gevallen ook de mo gelijkheid van de overboeking naar investeeringsrekening in aanmerking komen en wel zoo dikwijls de geblokkeerde rekeninghouder over een groofer overtollig geblokkeerd te goed beschikt dan 5.000,en hij geen toestemming zou kunnen verkrijgen om ook dat hooger bedrag naar deposito rekening over te boeken. Ook de regeling der investeerings rekening en betreffende de investeeringscertificaten vereischf dus wel de aandacht van onze beheerders en kassiers. c. Overboeking naar levensverzekeringmaatschappijen. Ook zal een beperkte mogelijkheid worden geboden om overtollige geblokkeerde bedragen te besteden tot betaling van koopsommen terzake van overeenkomsten van levens verzekering. Men zal hierbij o.m. kunnen denken aan over eenkomsten van lijfrente, waarvoor een bepaalde koopsom wordt betaald tegen verplichting voor de maatschappij om vroeger of lafer periodiek een uitkeering te doen. Te ver wachten valt, dat alleen ter zake van bepaalde overeenkom sten van levensverzekering, lijfrente daaronder begrepen, de koopsommen uit geblokkeerd tegoed kunnen worden be taald, zoodat de kassiers onzer boerenleenbanken straks goed

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 8