6981 Naar wij aannemen zullen onze boerenleenbanken bij de afwikkeling der geldsaneering vooral mef de overboeking naar deposito-rekening te doen krijgen. Wij hopen dat de ontwikkeling zoodanig zal zijn, dat practisch alle overtollig geblokkeerde tegoeden naar deposito rekening kunnen wor den overgeboekt. Zulks zou dan heel eenvoudig kunnen ge schieden door de geblokkeerde rekening, na verkregen ver gunning tot overboeking naar deposito-rekening te voorzien van een stempel „deposito-rekening", zoodaf aanvankelijk in feite niets zou behoeven te worden overgeboekt. Eerst bij het geleidelijk vrij worden der deposito-rekening zouden de vrij komende bedragen naar de gewone vrije spaarrekening behoeven te worden overgeboekt. Uiteraard zullen wij straks, nadat de Afwikkeiingsbeschik- king Geldzuivering is verschenen, nog uitvoerig terugkomen op de verschillende boekingskwesties, die met de deposito rekening samenhangen; men kan erop rekenen, dat wij alles zoo eenvoudig mogelijk zullen houden, voor zoover de tekst van de Afwikkelingsbeschikking zulks maar eenigszins toelaat; tevens zullen wij daarbij de rente-vergoeding over de deposito-rekening moeten regelen, waarbij wij hopen in de gelegenheid te zijn de trouwe spaarders, die in menig geval van de blokkeering de dupe zijn geworden, in hun vroegere financiëele positie te herstellen. Waf de mogelijkheid betreft voor de spaarders om van hun overtollig geblokkeerd geld langs den weg van de deposito rekening bevrijd te worden, kan samenvattend worden opge merkt, dat hef voor velen een teleurstelling zal beteekenen, dat de volledige opruiming der geblokkeerde rekeningen nog vijf jaar kan duren; van den anderen kant schenkt het bevrediging, dat de afwikkelingsregeling nog het gunstigst is voor de spaarders, want zooals ook uit ons overzicht blijkt, zijn het practisch alleen de spaarders, die hun overtollig ge blokkeerd tegoed rechtstreeks krijgen bevrijd, zij het in een tijdsverloop van vijf jaren. b. Overboeking naar invesfeeringsrekening. Voor ondernemers, die straks nog in het bezit zijn van overtollig geblokkeerde middelen zal een bijzondere afwik kelingsmogelijkheid worden geschapen, en wel door over- ooeking van dergelijke tegoeden naar een investeerings-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 7