6980 nog eens, dat onder overtollig geblokkeerd fegoed (exce- denf geblokkeerd) moet worden verstaan het geblokkeerde tegoed, dat volgens verklaring van de aangewezen belasting autoriteit niet meer voor betaling van belastingen, die met geblokkeerd geld kunnen worden betaald, behoeft te wor den besteed. De procedure moet men zich dan ook aldus voorstellen, dat eerst ten laste van de geblokkeerde reke ningen de (voorloopige) aanslagen in Vermogensaanwas^- belasting en Vermogensheffing worden betaald en dat vervolgens ten aanzien van hef restant toestemming tot overboeking naar deposito-rekening wordt verkregen. De deposito-rekening doet dienst als sluis naar de vrije geld- sfeer, want bedragen op deposito-rekening worden geleide lijk vrij en wel naar de aanvankelijke voornemens van den Minister in vijf jaarlijksche (gelijke) termijnen. Langs den weg van de deposito-rekening wordt het overtollig geblokkeerde geld van de kleine spaarders dus geleidelijk in vijf jaar weer vrij, met dien verstande, dat de termijn van vijf jaar kan wor den bekort, indien het bedrag op deposito-rekening, dat jaarlijks vrij komt, op een bepaald minimum wordt gesteld. In het algemeen kan echter slechts een bedrag van ten hoog- ste j 5.000,naar deposito-rekening worden overgeboekt met gevolg, dat indien hef overtollig geblokkeerde geld van zeker persoon 5.000,— bedraagt, daarvan telken jare 1.000,vrij komt, die naar vrije rekening kunnen worden overgeboekt. Bovendien is de Minister nog bereid gebleken tegemoet te komen aan onze pleidooien ten behoeve van de „oude trouwe spaarders" daar in uitzicht is gesteld, dat „werkelijke spaarders, die ook reeds vroeger bij de spaar banken (of boerenleenbanken) tegoeden aanhielden tof een hooger bedrag dan 5.000,in de gelegenheid zullen wor den gesteld tot dit hoogere bedrag gebruik te maken van ce faciliteit der deposito-rekening, opdat deze spaarders hun oude spaargelden bij de spaarbanken (of boerenleen banken) zullen kunnen laten staan". Op grond van deze toe zegging mag worden aangenomen, dat spaarders, die met overtollig geblokkeerde rekeningen ziften, niet slechts een bedrag van 5.000,naar deposito-rekening kunnen over boeken maar, waarschijnlijk onder goedkeuring van de Ned. Bank, hun totale bedrag aan geblokkeerd geld voor zoover dit op een nader te bepalen datum in hef begin van den oorlog reeds als saldo op spaarrekening uitstond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 6