6979 maar foch zal ongetwijfeld het belang van boer en tuinder dikwijls medebrengen, dat zij hun in hef Grootboek inge schreven bedragen, welke zij niet voor belasting noodig hebben, weder vrij ter beschikking krijgen. Veel hangt hierbij natuurlijk af van de koers, welke bij omzetting in inschrij vingen Grootboek op deze wijze zal komen te gelden, maar het is redelijk om te verwachten, dat de goedkeuring van overheidswege, die ook voor de „bevrijding" noodig is, mede zal worden aangewend om de koersvorming bij de omzetting van inschrijvingen Grootboek in vrij geld in het oog te houden. En dan ligt het op den weg onzer kassiers om te bevorderen, dat de bij deze omzetting te verwerven vrije middelen weder op spaarrekening bij de boerenleenbank terecht komen; hef belang van den cliënt is dus tevens het belang van de boerenleenbank. 2. De verdere afwikkeiingsregeiing. Ook na de belastingbetaling uit hun geblokkeerd tegoed door de houders daarvan, hetzij voor hun eigen belasting schulden dan wel voor betaling van belastingschulden van derden, van wie zij vermogenswaarden in de plaats daarvan hebben overgenomen, zal nog een groot stuk geblokkeerd geld blijven hangen. De afwikkelingsregeling zou niet vol ledig zijn, indien ook niet voor de liquidatie daarvan een aantal mogelijkheden waren geopend. Verschillende afwik kelingsmogelijkheden zijn dan ook daarvoor door den Mi nister in uitzichf gesteld, die straks in de Afwikkelingsbe schikking Geldsaneering een nadere regeling zullen verkrij gen en die wij vervolgens aan de hand van de mededeelingen van den Minister in de verschillende staatsstukken de revue laten passeren: a. Overboeking naar deposito-rekening. Van het meeste belang voor onze boerenleenbanken is on getwijfeld de overboeking van hef overtollig geblokkeerde tegoed naar een speciafe deposito-rekening, welke in vijf jaarlijksche termijnen zal worden vrij gegeven. Deze afwik kelingsmethode is in het bijzonder voor de kleinere spaarders in het leven geroepen en zij beperkt zich dan ook in het algemeen tot overtollig geblokkeerde tegoeden, die een be drag van 5.000,niet overtreffen. Wij herhalen hierbij

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 5