6978 geblokkeerd geld ter beurze effecten kan kopen, mits hij accoord gaat, dat de verworven effecten, drie jaar bij de bank (Centrale Bank) worden gedeponeerd. In dat geval kan betaling van den effectenaankoop uit geblokkeerd tegoed op de gewone wijze plaats vinden, dus wordt niet de eisch gesteld van betaling door overschrijving naar den belasting ontvanger. Ten aanzien van de inschrijvingen in het Grootboek 1946 is de regeling het meest vrijgevig. Deze kunnen n.l. wel tegen vrij geld worden geruild, mits het bedrag der Groot boekrekening wordt aangewend voor betaling van belasting verschuldigd door hen van wie vrij geld wordt verworven. Ook hier komt de ruil tot stand door overschrijving naar den belasting-ontvanger. Uit de voorafgaande schets van de regeling van den ver mogensruil in verband met de afwikkeling der geldsaneering is tevens gebleken op welke wijze onze boerenleenbanken daarmede te maken kunnen krijgen. In hoeverre zulks het geval zal zijn, onttrekt zich aan onze beoordeeling. Te dien aanzien kunnen wij slechts als onze verwachting uitspreken, dat de houders van geblokkeerde tegoeden bij onze boe renleenbanken zich wel niet bijzonder aangetrokken zullen gevoelen om van de regeling van den vermogensruil ter „bevrijding" van hun geblokkeerde tegoeden gebruik te maken, daar als regel de formaliteiten die moeten worden vervuld, zoowel voor henzelf als voor onze boerenleenban ken te ingewikkeld zijn. Toch kan de regeling van dezen vermogensruil van belang zijn en wel indien voor de betaling van belasting boerenbedrijven of gedeelten daarvan, dan wel landbouwgronden, te koop zouden worden aangeboden. Alsdan kan er voor de beheerders van onze boerenleen banken een taak zijn weggelegd om te bevorderen, dat hun cliënten, die nog geblokkeerd geld hebben, een kans krij gen op dergelijke complexen of gronden de hand te leggen. Ook de overdracht van inschrijvingen in hef Grootboek 1946 door middel van overschrijving naar den belasting-ont vanger tegen vrij geld, kan bij onze boerenleenbanken nog wel eenige bedrijvigheid brengen, gelet op het niet onbe duidende bedrag 48 3/4 miilioen), dat vanwege de boe renleenbanken indertijd in het Grootboek is ingeschreven; ook hierbij werken de formaliteiten wel eenigszins remmend,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 4