6977 d.i. den vroegeren houder van het geblokkeerde geld, voor een tijd van drie jaar geblokkeerd, d.w.z. dat de nieuwe ver krijger gedurende drie jaar het aldus verworven bezit niet zal mogen vervreemden. Bij deze of gene zou nu de vraag kunnen rijzen, of de toepassing van de geschetste regeling van den vermogensruil ertoe gaat leiden, dat de geblokkeer de rekeninghouders in plaats van geblokkeerd geld een ge blokkeerde kippenren, een geblokkeerden varkensstal of een geblokkeerden veestapel zullen krijgen? In theorie zou deze vraag bevestigend moeten worden beantwoord, ware het niet, dat voor een zoodanigen vermogensruil toestemming zal noodig zijn, waarschijnlijk van de Nederlandsche Bank, die wel geen toestemming zal verleenen voor den ruil van zaken, die moeilijk onvervreemdbaar kunnen worden ver klaard, zooals met kippen, varkens en vee in het algemeen het geval is; de bedoelde ruiltransacties zullen zich dus we) moeten beperken tof overdracht van onroerend goed, be houdens de nader te bespreken mogelijkheid tof aankoop van effecten. Ten aanzien van de regeling van den vermogensruil kan voorts nog worden opgemerkt, dat toestemming daartoe slechts zal worden verleend, indien de overdrager van het geblokkeerd tegoed zich ermede accoord verklaart, dat de belastingschuld van den ander rechtstreeks wordt betaald uit het geblokkeerde tegoed door middel van overschrijving naar den belasting-ontvanger, terwijl de houder van het ge blokkeerde tegoed, die op deze manier zijn overtollig ge blokkeerd geld wil opruimen, een verklaring noodig heeft van den fiscus, dat hij fiscaal schoon is. De kassiers van onze boerenleenbanken die met deze regeling te maken krijgen, zullen dus vooral in het oog moeten houden, dat hef ge blokkeerd tegoed rechtstreeks wordt overgeschreven naar den belasting-ontvanger, voorts dat de vereischte goedkeu ring wordt overgelegd van de Nederlandsche Bank voor het lot sfandkomen der ruiltransactie en dat de houder van het overtollig geblokkeerd tegoed de vereischte fiscale verkla ring heeft. Iets afwijkend en tevens ook eenvoudiger is de regeling van den vermogensruil voor effecten; die regeling komt hier op neer, dat de houder van overtollig geblokkeerd tegoed, die de verklaring van fiscaal schoon heeff verkregen, met zijn

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 3