6976 1. dat zooveel mogelijk geblokkeerd geld, ofschoon het door den houder niet wordt besteed voor betaling van door hem zelt verschuldigde belastingen, toch zooveel mogelijk voor belasting-betaling wordt aangewend en wel door be taling van belasting van hen, die wél in de bijzondere hef fingen zijn aangeslagen en niet of niet over voldoende ge blokkeerd geld beschikken; 2. dat voor zoover niet van de onder 1 bedoelde mogelijk heid tot overdracht van geblokkeerd geld wordt gebruik ge maakt, het geblokkeerd geld geleidelijk in vrij geld wordt omgezet. 1. De regeling van den vermogensruil. De besteding van geblokkeerd geld voor betaling van belasting van anderen wordt in de stukken aangeduid als het „vermogens-changement" of m.a.w. de vermogensruil. Hier mede wordt bedoeld, dat belastingschuldigen, die voor de voldoening van de bijzondere heffingen niet over voldoende geblokkeerd geld beschikken, vermogensbesfanddeelen kun nen ruilen met de houders van geblokkeerd geld, die geen belasting, welke met geblokkeerd geld kan worden voldaan, meer te betalen hebben. De- geblokkeerde rekeninghouder, die met een overschot (excedent) geblokkeerd geld zit, ont vangt dus vermogensobjecten van den belastingschuldige. Wie nu zou meenen, dat de houder van overtollig geblok keerd geld door dergelijke ruiltransacties aanstonds over vrij geld kan komen te beschikken, heeft buiten den waard, in dit geval zonder Minister Lieftinck gerekend, want zoo een voudig is het niet. Onder de vermogenswaarden n.l. die door de belastingschuldigen kunnen worden geruild voor geblok keerd geld, wordt niet gerekend het vrije geld. Met andere woorden, geblokkeerd geld, zal niet tegen vrij geld kunnen worden omgezet, ook niet wanneer het geblokkeerd geld voor betaling van belasting van anderen wordt besteed, Alleen an dere vermogenswaarden dan geld komen voor dezen ruil in aanmerking, hetgeen voor de houders van geblokkeerd geld in het algemeen een tegenvaller zal zijn. En zelfs is de Minister met deze beperking van de overdrachtsmogelijkheid van ge blokkeerd geld nog niet tevreden; voor zoover vermogens waarden van belastingschuldigen worden overgenomen, wor den deze vermogenswaarden onder den nieuwen verkrijger

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 2