MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 341 Juli 1947 VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN DIVIDENDEN. Bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank is het vol gende dividendbewijs betaalbaar: No. 24 Borgmaatschappij voor Land- en Tuinbouw mcM 1.70 2.min 15% belasting). Ter verkrijging van een nieuw dividendblad moet de talon der aandeelen Borgmaatschappij aan de C.C.B. worden in gezonden. DE AFWIKKELING DER GELDSANEERING. Nu de Vermogensheffing ineens ook in de Eerste Kamer is aangenomen, zullen de voorloopige aanslagen tegelijk in Vermogensaanwasbelasting en Vermogensheffing wel spoe dig afkomen, waarmede dan tevens de opruiming der ge blokkeerde rekeningen in zicht komt. Hoe zal de liquidatie van het geblokkeerde geld ver'oo- pen en hoe zal de geldsaneering worden afgewikkeld? Het is duidelijk, dat voor dit afwikkelingsproces bijzondere regelen moeten worden gesteld, want door de betaling van verschuldigde belastingen met geblokkeerd geld alleen van de belastingschuldigen, zouden de geblokkeerde rekeningen nooit verdwijnen. Ter gelegenheid van hef bij de Staten Generaal ingedien de Wetsontwerp Verlenging Machtigingsbesluit Geldzuive- ring, heeft Minister Lieftinck aangekondigd een „Afwikke lingsbeschikking Geldzuivering" en het voornaamste van den inhoud daarvan medegedeeld. Zooals reeds uit het voorafgaande kan worden afgeleid is de opzet dezer regeling te bereiken:

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 1