6990 naar verre landen te steunen, mag zeker de kolonisatie op eigen nieuw gewonnen bodem niet worden vergeten. CONSUMENTENCREDIET. Het komt nogal eens voor, dat er bij de afrekening van bonnen, betrekking hebbende op het consumentencrediet, bij de Boerenleenbank ook bonnen worden aangeboden, welke door de betreffende instantie nog niet zijn aangewe zen. Hef spreekt vanzelf, dat dergelijke bonnen niet mogen worden uitbetaald en wij maken de boerenleenbanken er dus op aftent, dat het zaak zal zijn om goed op de nummers van de bonnen te letten. De aanwijzing der bonnen-nummers geschiedt regelmatig in de dagbladen alsook via de radio. OVERZICHT DER BIJ DE PLAATSELIJKE BOERENLEENBAN KEN INGELEGDE EN TERUGBETAALDE SPAARGELDEN IN 1947. in duizenden guldens Provincie inlagen terugbetalingen Jan./April Mei Jan. April Mei Noord-Brabant 17.172,8 3.120,2 17.825,6 4.496,1 Limburg 11.904,0 2.490,4 12.777,2 3.412,1 Gelderland 6.403,0 1.137,1 6.022,4 1.678,6 Overijssel 3.045,0 1.051,1 3.553,2 1.166,9 Zuid-Holland 3.482,9 879,0 6.059,9 1.140,5 Noord-Holland 2.229,9 250,4 2.664,7 767,3 Zeeland 1.117,9 238,6 996,4 280,7 Utrecht 766,5 175,0 1.142,0 251,7 Drenthe 274,3 81,2 218,3 85,0 Friesland 191,9 84,7 292,3 118,5 46.588,2 9.507,7 51.552,0 13.397,4 Nogmaals dringen wij er bij onze kassiers op aan, de dag- boekvellen voor den tienden van de maand aan ons in te zenden. In bovenstaand overzicht konden wij niet opnemen de ont vangsten en uitgaven van 2 banken over Januari, 4 over Februari, 5 over Maart, 7 over April en 8 over Mei, daar door deze banken de dagboekvellen of gevraagde gegevens nog niet aan ons werden ingezonden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 16