6988 of borg de regeling van zaken zoo mogelijk nog eerder dienf ter hand te worden genomen dan anders. In de practijk is men dikwijls al gauw geneigd de zaak maar te laten rusten indien de post door goede borgen is gedekt. Men stelt zich dan op het standpunt, dat de Bank toch geen schade zal lijden wanneer laier een of meer aan- deelen niet op de erfgenamen mochten verhaalbaar blijken, omdat zij deze aandeelen altijd nog op de borgen kan ver halen. Door zulk een politiek schuift echter de Bank haar eigen moeilijkheden met de erfgenamen af op de borgen, die juist zooveel mogelijk moeten worden gesauveerd, ook al om het borgblijven niet in discrediet te brengen. Een dergelijke ,,uit- stel"-politiek is dan ook onjuist, temeer omdat bij het tijdig aansturen op algeheele aflossing of op een bevredigende regeling, eventueele moeilijkheden met de erfgenamen in de meeste gevallen voorkomen kunnen worden. Bestaat de dek king in afdoende zakelijke zekerheid door den erflater aan de Bank verstrekt, dan kan het betrokken voorschot of debet saldo als regel ook na het overlijden zelfs geheel ongewijzigd blijven doorlopen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Wij stellen ons voor in een volgend nummer bij de afzonderlijke bespreking van voorschoften en credieten hierop nader terug te komen. VAN HET „NIEUWE LAND". De jonge boeren in den Noord-Oost Polder gaan een span- nenden tijd tegemoet. De directie van de Noordoostpolder- werken heeft aangekondigd, dat in den herfst van 1947 een aantal boerderijen, gelegen in het Oostelijk deel van den Polder, in pacht zullen worden uitgegeven. Daarmede ver krijgt een stuk van het nieuwe land in den polder zijn uitein delijke bestemming doordat het komt in boerenhand. Er zijn ginds een aantal boerenhanden gretig uitgestrekt om deze nieuwe cultuurgronden van den staat over te nemen. Er zijn meer gegadigden dan boerderijen zullen worden uit gegeven. Het gaat om 102 bedrijven, waarvan de meesten van 24 H.A. en overwegend akkerbouwbedrijf, alhoewel ook een klein deel als gemengd bedrijf zal worden geëxploiteerd. Meer dan duizend jonge boeren zijn in den N.O.P, werkzaam

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 14