6986 OVERLIJDEN VAN EEN VOORSCHOT- OF CREDIETNEMER. Reeds vroegerwerd in de Mededeelingen een uitvoerig ant woord gegeven op de vraag wat er dient te gebeuren indien een voorschotnemer of een crediefnemer komt te overlijden. Het betreffende artikel is te vinden in Mededeelingen no. 222 van Juni 1935. Wat er ook sedert hef verschijnen van deze bijdrage op allerlei gebied gewijzigd is, de voorschrif ten welke bij het overlijden van een voorschot- of credief nemer moeten worden in acht genomen, bleven practisch on veranderd. Ter beantwoording van de vragen weike ons op dit punt herhaaldelijk worden gesteld, zouden wij dan ook kunnen volstaan met verwijzing naar hef aangehaalde artikel, ware hef niet, dat vele van de talrijke nieuwe beheerders en kas siers, welke na het verschijnen van het artikel zijn in functie getreden, door zulk een verwijzing allerminst gebaat zijn daar hef betreffende exemplaar van de Mededeelingen mis schien niet of niet meer in de archieven hunner Bank aan wezig is. Het wil ons -daarom voorkomen, dat in hef bijzonder de hierboven bedoelde beheerders en kassiers het op prijs zul len stellen indien onzerzijds nog eens opnieuw tot publicatie van de bestaande voorschriften werd overgegaan. Dal wij daarbij menigmaal in herhaling zullen vervallen van het reeds in 1935 gepubliceerde artikel, is uiteraard niet te voorkomen omdat er, zooals gezegd, juist op dit punt in den loop der jaren zoo weinig is veranderd. Bij overlijden van een debiteur wordt de nalatenschap dooi de erfgenamen meestal zuiver aanvaard, hetgeen tot gevolg heeft, dat de verplichtingen van den erflater op de erfgena men overgaan, en wel naar verhouding van ieders aandeel. Erfgenamen welke voor deze consequentie terugschrikken, b.v. omdat de schulden van de nalatenschap de daarin aan wezige baten overtreffen, kunnen zich hieraan onttrekken door den boedel ofwel onder voorrecht van boedelbeschrij ving te aanvaarden (ook wel genaamd benificant aanvaarden) ofwel geheel te verwerpen. Men gaat hiertoe echter niet zoo

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 12