6985 gelijk kunnen antwoorden op de vraag, wat er met het over tollig geblokkeerde geld gaat gebeuren. Het zal hun dan wel gebleken zijn, dat het nog niet zoo eenvoudig is om die vraag te beantwoorden; bij de lezing van dit overzicht zal menigeen hebben verzucht: had het niet eenvoudiger ge kund door hef overtollig geblokkeerd geld verder eenvoudig vrij te geven. Wij willen ons in deze vraag maar niet verdie pen; wel kunnen wij de toezegging doen, dat wij van onzen kant alles zullen doen om de toepassing van de Afwikke lingsbeschikking voor onze boerenleenbanken zoo eenvou dig mogelijk te maken. Daarbij hebben wij het voordeel, dat de uitvoering heel geleidelijk zal gaan, daar eerst de voor- loopige aanslagen in de bijzondere heffingen moeten wor den voldaan en vervolgens voor de meeste handelingen vooraf een vergunning noodig is en ook de desbelreffende autoriteiten, die de vergunningen moeten verleenen, niet alles ineens kunnen afwerken. Ook na de verschijning van de Af wikkelingsbeschikking hebben wij dus nog den tijd om ons op de uitvoering daarvan voor te bereiden. Men wachte dus na het verschijnen van deze beschikking rustig de nadere instructies af van de Centrale Bank. Ongetwijfeld staaf onze boerenleenbanken, bij de aange kondigde afwikkeling der geldsaneering een belangrijke taak te wachten. Geleidelijk zal er, naar te verwachten valt, bij de boerenleenbanken veel geblokkeerd geld vrij komen. Dit „bevrijde geld zou door de rechthebbenden kunnen wor den opgehaald en in bankbiljetten worden omgezet; zij kun nen het echter ook rustig bij de boerenleenbanken op vrije spaarrekening laten staan. De ontwikkeling van de bankbil jetten-circulatie in verband met de afwikkeling der geld saneering wij nemen aan, dat het alsdan ook afgelopen zal zijn met de uitbetalingen in geblokkeerd geld zal de barometer zijn voor een gezonde of een ongezonde ont wikkeling van s lands financieel bestel. De beheerders en kassiers kunnen er op eigen wijze toe bijdragen, dat de ba rometer geen onweer gaat aanwijzen door het daarheen te leiden, dat de vrijkomende gelden tenslotte op vrije spaar rekening bij de boerenleenbank terecht komen dan wel wor den bestemd voor aankoop van schuldbrieven der Centrale Bank. Hiervoor rekenen wij op aller medewerking.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 11