6984 daf onze beheerders en kassiers straks de leden der boeren leenbank, die nog met overtollig geblokkeerd geld zitten, adviseeren het niet te laten aankomen op de min of meer gedwongen deelneming in deze sfaatsleening, doch ertoe medewerken, dat bedoelde leden reeds eerder aan hun over tollig geblokkeerd geld een andere bestemming hebben ge geven. Vatten wij tenslotte ons overzicht nog eens samen in het bijzonder met het oog op de belangen van onze boerenleen banken. De navolgende afwikkelingsmogelijkheden verei- schen dan in het bijzonder onze aandacht: I. de mogelijkheid om inschrijvingen in hef Grootboek 1946 die de houder niet zelf noodig heeft voor belastingbetaling, om te zetten in vrij geld door betaling van de bijzondere heffingen, die een ander verschuldigd is; ongetwijfeld zal er straks gelegenheid bestaan deze inschrijvingen via de Cen trale Bank te verkoopen tegen vrij geld. II. de overboeking van overtollig geblokkeerde bedragen naar deposito-rekening, welke rekening geleidelijk, naar aan vankelijk is aangekondigd, in vijf jaarlijksche termijnen, zal worden vrij gegeven; behoudens vergunning van de Neder- landsche Bank of van een ander nader aan te wijzen auto riteit om ook grootere bedragen aan geblokkeerd geld naar deposito-rekening over te boeken, zal niet meer dan 5.000,per rekeninghouder daarvoor in aanmerking ko men. III. de overboeking van overtollig geblokkeerde bedragen naar investeeringsrekening; de op invesfeeringsrekening ge boekte bedragen zullen langs een omweg kunnen worden vrijgemaakt en wel door verkoop ter beurze van investee- ringscerfificafen, waarin de bedragen op investeeringsreke ning geleidelijk kunnen worden omgezet. Alhoewel de Afwikkelingsbeschikking Geldzuivering nog niet is verschenen op hef oogenblik, dat wij dit overzicht schrijven, hebben wij gemeend den aangekondigden inhoud daarvan reeds onder de aandacht van onze beheerders en kassiers te moeten brengen, opdat zij zouden zijn voorbe reid tegen den tijd, daf de Atwikkelingsbeschikking afkomt en opdat zij de leden der boerenleenbanken zoo goed mo-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 10