6956 de kassiers onzer boerenleenbanken, daarin dikwijls terzijde gestaan door beheerders en familieleden, de bijzondere werkzaamheden, die uit de voortgezette geldsaneering voortvloeiden, hebben ten uitvoer gelegd, is de dank waard van onze organisatie en van het geheele platteland, dat zich bij de vervulling van allerlei formaliteiten op financiëel ge bied tot in zijn uiterste hoeken uitnemend bediend wist door een net van boerenleenbanken, wier kassiers als onbezol digde Rijksambtenaren waren ingeschakeld. Een woord van hulde en dank is op zijn plaats voor de stille zwoegers, die tot in late avonduren zich van de vervulling dezer overheids taak gekweten hebben. Het kon echter moeilijk uitblijven, dat hef gewone boeren- leenbankwerk, in het bijzonder het bijhouden der admini stratie, onder de uitvoering van alle bijzondere opdrachten moest lijden. Maar hierin schoof de Centrale Bank met zijn inspectiedienst, die tijdelijk bijzondere assistentie verkreeg, te hulp. Wel kon daardoor de technische controle bij de boe renleenbanken niet steeds volledig worden uitgevoerd, daar alle aandacht moest worden besteed aan hef kloppendma- ken der rekeningen, maar met voldoening mag echter wor den geconstateerd, dat de beproefde samenwerking tusschen boerenleenbanken en Centrale Bank, die de kracht is van onze platfelands-credietorganisatie, het mogelijk heeft ge maakt, om in niet mindere mate dan het overige particuliere bankwezen het hoofd te bieden aan den zwaren last, die het bankapparaat in hef verslagjaar verzetten moest. Al diegenen bij de Centrale Bank, die tot dit resultaat hebben bijgedra gen, moge hierbij onze dank worden gebracht. Wat de toekomst betreft, wil ik niet nalaten de hoop uit te spreken, dat de geleidelijke ontspanning in het blokkee- ringssysteem, waarmede tenslotte in den loop van het ver slagjaar een begin werd gemaakt, thans spoedig moge wor den gevolgd door een algeheele liquidatie der geldsaneering met een zoo gering mogelijken administratieven rompslomp. De boerenleenbanken zullen zich steeds meer om haar eigen lijke taak als dorpsspaarbank, crediefbank voor boeren en tuinders en girocentrale van hef platteland moeten bekom meren. De daarmede samenhangende vraagstukken en werk zaamheden vragen alle aandacht van den kassier, zoodat hef hoog tijd wordt, dat hij ontlast wordt van alle besognes, die

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 6