6953 sche sfeer van veraf gelegen landen, geslofen blijft voor den afzef van onze land- en fuinbouwproducfen in ruil waarvoor wij hulpstoffen en productiemiddelen zouden hebben kun nen betrekken, die onze wederopbouw zoo zeer behoeff. Inmiddels bleef onze Centrale Bank niet in gebreke een steentje bij te dragen tof de doordringing van het ijzeren gordijn, dat ons hef wederopnemen van handelsbetrekkin gen met het Oosten belemmert. Met andere organisaties en instellingen nam de Centrale Bank gedurende het loopende jaar met 25.000.deel in de oprichting van de Trusfmaat- schappij voor den Handel met het Buitenland N.V., welke maatschappij door het Nederlandsche bedrijfsleven in over leg met de Regeering werd opgericht, met het doel het han delsverkeer met Duitschland weer op gang te brengen. Onze Centrale Bank is in den Raad van Advies dezer maatschappij door haar directie vertegenwoordigd. 3. Tegenover de gebrekkige ontwikkeling van het herstel van gezonde internationale betrekkingen kan met voldoening worden gewag gemaakt van toenemende arbeidslust en ar beidsproductiviteit in eigen land, ondanks de beperkingen in voeding, kleeding en huisvesting. In de krachtsinspanning tot herstel namen land- en tuinbouw krachtig deel. In het jaarverslag werd reeds gewezen op de bijdrage in den ex port door de levering van aardappelen, bloembollen, groen ten en zaden, waaruit voor ons land de onontbeerlijke bui-- tenlandsche betaalmiddelen moeten voortvloeien voor de financiering van het herstel. Van steeds grooter belang wordt echter de agrarische productie voor de voorziening van het eigen land. Op dit gebied evenwel dreigen ernstige span ningen tusschen nagestreefde consumptieprijzen en een rede lijke belooning voor den producent. Het is daarbij niet moei lijk te beweren, dat de landbouw met andere prijzen voor den dag zal moeten komen en nog gemakkelijker hebben zij het, die roepen om hoogere loonen en lagere prijzen, doch die met boer en tuinder geen rekening behoeven te houden, omdat zij met hun politieke bestrevingen op den boeren- en tuindersstand nooit vat zullen hebben; de oplos sing moei zijn redelijke loonen en redelijke prijzen overeen komstig den sfand onzer welvaart, waarbij ook de boer het zijne krijgt. Omgekeerd heeft het boeren- en tuindersbedrijf, dat

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 3