6973 het noodzakelijk is, dat ook de boerenleenbanken de gele genheid aangrijpen, om de Centrale Bank te doen hooren, wat er bij de boerenleenbanken leeft en streeft, om naar voren te brengen de wenschen, die onvervuld bleven en om ook van haar kant meer dan een steentje bij te dragen tot de oplossing van de moeilijkheden, waarvoor onze land- bouw-credietorganisatie zich ziet gesteld. Wellicht, dat beide zijden van de zaal goed er aan doen na te gaan, hoe onze jaarlijksche algemeene vergadering nog meer en beter aan haar evenbedoelde primaire doelstelling kan beantwoorden. SPREEKBEURT ALGEMEENE VERGADERING. In een der vorige nummers van de „Mededeelingen" heb ben wij er op gewezen, dat boerenleenbanken welke haar 25- of 40-jarig bestaan feestelijk herdenken, de Centrale Bank kunnen verzoeken, om een spreker beschikbaar te stel len. Dit geldt niet alleen voor feestvergaderingen; oordeelt men het nuttig of gewenscht, dat de Algemeene Vergadering eener Boerenleenbank door een onzer wordt bijgewoond, ten einde bij die gelegenheid propaganda te maken bijv. voor het loopende rekening- en overboekingsverkeer en voor het sparen bij de Boerenleenbank, dan zullen wij, in dien het eenigszins mogelijk is, een afgevaardigde zenden. Wij herhalen bij deze, dat de aanvragen tijdig moeten wor den ingediend liefst onder vermelding van enkele datums ter keuze. MEMORIEBOEK. Zooals den lezers bekend is, hebben wij in de laatste jaren in verband met papierschaarschte geen overlijdensberichten in onze „Maandelijksche Mededeelingen" kunnen opnemen. Het is ons thans mogelijk om deze berichten wederom fe publiceeren, doch er moet rekening mede worden gehou den, dat die overlijdensberichten niet te wijdloopig zijn. Wij behouden ons het recht voor, om de noodig geoordeelde inkortingen aan fe brengen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 23