MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 340 Juni 1947 VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN DIVIDENDEN. Bij de Coöperafieve Centrale Boerenleenbank zijn de vol gende dividendbewijzen betaalbaar: No. 32 Coöperatieve Centrale Boerenleenbank met 6. No. 38 Boeren-Hypotheekbank met 3.40 4.min 15°/o belasting). KORT VERSLAG VAN DE ALGEMEENE VERGADERING DER COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK, GEHOU DEN TE EINDHOVEN OP 2 JUNI 1947. De algemeene vergadering der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, stond onder leiding van den heer Mr. P. Truyen, President van den Raad van Toezicht, die de bijeen komst op de gebruikelijke wijze met den Christelijken groet opende. In zijn uitvoerige inleiding heette de heer Truyen de aanwezigen namens Bestuur en Raad van Toezicht welkom en daarbij noemde hij speciaal de vertegenwoordigers van de verschillende Boerenbonden, van de Stichting voor den Landbouw, de afgevaardigden van de Centrale Kas voor Landbouwcrediet te Leuven, alsmede de heeren Mr. Dr. L. Deckers en Mr, J. Wintermans. De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd, waarna secretarissen en stemopnemers werden aangesteld. Bij agendapunt 4 „Balans, Verlies- en Winstrekening over 1946 met voorstel tot winstverdeeling, Rekening en Verant woording van het Onderling Waarborgfonds over 1946" gaf

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 1