6969 van de rekening bedraagt, zoowel vóór als na de boeking. M. d. V. Ik heb gemeend goed te doen op deze alge- meene vergadering een korte schets te geven van de ver jongingskuur die de inrichting der administratie van onze bijna vijftig-jarige Centrale Bank geleidelijk in den loop van dit jaar en het volgende jaar zal ondergaan, opdat daaruit door de beheerders der plaatselijke banken nieuwe kracht en moed zou kunnen worden gepuf om de oprijzende moeilijk heden het hoofd te bieden. Zeer geleidelijk zullen die wij zigingen worden ingevoerd, waarbij als een gelukkige om standigheid kan gelden, dat wij de bestelde boekhoudma chines toch niet voor het volgend jaar behoeven te verwach ten. Daardoor hebben wij ruimschoots den tijd om zoowel het eigen personeel als de kassiers bijtijds te instrueeren. Bij mijn uiteenzettingen hoop ik U vooral te hebben duidelijk gemaakt, dat wij beoogen het werk voor de boerenleen banken zooveel mogelijk te vereenvoudigen, opdat zij zoo goed mogelijk mee kunnen in den stroom der ontwikkeling, waarin zij zijn opgenomen. Stilstaan is achteruitgaan; wij moeten vooruit, willen wij voorkomen, dat andere instellin gen ons van onze plaats zouden verdringen. Maar alleen met behulp van de Centrale Bank kunnen de boerenleen banken er niet komen, in alle nederigheid moet dit worden erkend; welhaast vijftig jaren is ons boerenleenbankwerk zichtbaar van Boven gezegend. Daarom zou ik, nu wij aan het begin staan van de uitvoering eener administratieve re organisatie, die onze boerenleenbanken voor de toekomst paraat moet houden, U allen willen toewenschen: Met Gods hulp: vooruit! Bij de rondvraag werden enkele vragen gesteld, welke vanaf de bestuurstafel werden beantwoord. Tot slof werd nog het woord gevoerd door de heeren Fr. Smits van Oyen namens den K.N.B.T.B., P. C. Elfferich na mens den C.B.T.B. en J. Vanbeveren namens de Centrale Kas voor Landbouwcrediet te Leuven. Daarna sloot de Voorzitter de vergadering met den Chris- ielijken groet.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 19