6968 dat de inhoud daarvan een wijziging van befeekenis onder gaat. Om vervolgens te geraken tot de snelst mogelijke uitvoe ring van de boekingsopdrachten is het van belang, dat de Centrale Bank zelf zal bepalen welke overschrijvingsweg zal worden gevolgd, omdat de Centrale Bank beter dan de plaatselijke banken in staat is den weg te kiezen, welke on der de gegeven omstandigheden de meest doelmatige is om een snelle overschrijving te bereiken met de minste kosten. Opgave van de bankrelatie van den begunstigde blijft nood zakelijk, evenals van zijn girorekening. Indien evenwel ver schillende overschrijvingsmogelijkheden aanwezig zijn, zal de Centrale Bank zich de keuze moeten voorbehouden en met name zal de regeling vervallen, welke gold voor een deel van de plaatselijke banken, waarbij deze zelf de giro- opdrachfen voor de Centrale Bank moesten uitschrijven. Bij de voorgenomen wijzigingen zit tevens voor de werk- vermeerdering, voortvloeiende uit het toenemende girover- keer, zoo min mogelijk ten laste van de plaatselijke boeren leenbanken te doen komen en zooveel mogelijk door de Centrale Bank te doen verrichten, die daartoe, indien zij een maal in haar administratie meer volledig is gemechaniseerd, beter in staat zal zijn. Om dit doel te bereiken, zal de wijze, waarop overschrijvingsopdrachten aan de Centrale Bank wor den doorgegeven, zoodanig worden gewijzigd, dat het op dracht-formulier aan de" Centrale Bank een copie is van de nofa voor den cliënt. Omgekeerd zullen de voor cliënten van plaatselijke banken binnenkomende bedragen zoodanig wor den afgerekend, dat de plaatselijke banken een creditnota in duplo krijgen toegezonden, waarvan een exemplaar door de plaatselijke bank als boekingsstuk kan worden behouden, terwijl het andere exemplaar dienst kan doen als nota voor den begunstigde. In beide gevallen behoeft de kassier dan minder te schrijven en wordt de kans, dat vergissingen wor den gemaakt, practisch weggenomen. In het laatste stadium der in te voeren reorganisatie zal ook de renteberekening voortóan machinaal plaats vinden, terwijl tenslotte op iederen dag, dat nota's aan de plaatse lijke banken worden ingezonden, deze vergezeld zullen gaan van een uittreksel uit de rekeningen, waaruit blijkt, dat die nota's zijn geboekt, en waarop is vermeld hoeveel het saldo

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 18