6963 logsslachtoffers. Wij verwachten dan ook van de kassiers der boerenleenbanken in de geteisterde gebieden, dat zij in de in aanmerking komende gevallen de oorlogsslachtoffers naar mogelijke hulp van dit ondersteuningsfonds zullen willen verwijzen. Voor wat betreft de rekening en verantwoording van dit fonds, die de goedkeuring behoeft van de Algemeene Ver gadering, kan ik nog mededeelen, dat het in de bedoeling ligt, de rekening en verantwoording betreffende hef eerste boekjaar, dat practisch loopt van September '45 tot ultimo '45, in welke periode evenwel nog geen aanvragen voor borgstelling binnenkwamen, tegelijk aan te bieden met de rekening en verantwoording van het loopende boekjaar op onze volgende algemeene vergadering. 2. M. d. V. Het valt te betreuren, dat wij bij den boer- derijenbouw nog steeds met een voorloopige financierings regeling moeten werken, die tot gevolg heeft, dat de getrof fenen al te zwaar worden beiast. In verband met onze aan sporing aan de getroffenen om toch maar liever, ondanks de aanvankelijke belasting, met den bouw een begin te maken, omdat het beter is een boerderij te hebben op den grond dan een op papier, hebben wij niet nagelaten zoowel tegenover de Regeering, als tegenover de Herstelbank, ervan te doen blijken, dat èn door de getroffenen èn door de boerenleen banken, die vlot hun medewerking verleenen tot de uitvoe ring van de bouwplannen, ook op basis van de voorloopige financieringsregeling, volkomen erop wordt vertrouwd, daf uiteindelijk geen ongunstiger financieringsregeling zal komen te gelden, dan de aanvankelijk in uitzicht gestelde, die wij op de vorige algemeene vergadering hebben behandeld; volgens die regeling zouden rentelooze voorschotten van Rijkswege worden verleend tot hef bedrag van het niet ren dabele gedeelte der bouwkosten en dit bedrag zou ook naderhand worden kwijtgescholden, indien de bedrijfsresulta ten ten opzichte van de aangegeven schuld inmiddels niet zouden zijn verbeterd. Het schijnt veel passen en meten te kosten om uit te maken in hoeverre de getroffenen in deze kunnen worden tegemoef gekomen, maar wij vertrouwen erop, dat hoe langer hef duurt, daf des te beter ook de rege lingen zullen uitvallen. 3. Zijn wij derhalve met de Regeering nog niet klaar ge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 13