6946 alom de belangstelling voor het overschrijvingsverkeer toe neemt, waarbij wij met genoegen mogen constafeeren, dat de economische insteliingen van den land- en tuinbouw steeds meer de boerenleenbank inschakelen als het aangewezen be talingskantoor. Het was een leerrijke dag en wij danken onze collega's van den Belgischen Boerenbond voor de vriendelijke ont vangst, die zij ons bereidden; wij hopen hen op onze jaar vergadering terug te zien. WAARDEERING VAN NET VEE VOOR DE V.A.B. In ons nummer van Februari/Maart 1947 gaven wij uitvoe ringsvoorschriften voor de toepassing der Vermogensaanwas- belasting, die gedeeltelijk officieel waren en gedeeltelijk bij gebreke van voorschriften van het Ministerie van Financiën ontleend waren aan de desbetreffende voorstellen van de Stichting voor den Landbouw. Thans zijn vastgesteld „Rege len voor de waardeering van het vee op den tweeden peil datum" (missive van 23 April 1947), die wij hieronder verkort laten volgen en als zoodanig in de plaats kunnen worden gesteld van onze uiteenzetting over de behandeling van den veestapel bij de V.A.B. in ons aangehaald nummer. De bijzondere waardeeringsregeling geldt niet voor han delsvee, dat op den 2en peildatum op de geldswaarde of verkoopwaarde dient te worden gewaardeerd. Voor het ove rige vee, het z.g. gebruiksvee, dat bestemd is terstond na volgroeiing voor de bedrijfsuitoefening te worden gebruikt, heeft de Minister vaste waardebedragen voor de waardeering op den tweeden peildatum vastgesteld. Anders dan in de voorstellen van de Stichting geeft de ministerieele regeling dus geen bedragen, waarop de aanwas voor ieder stuks vee zou kunnen worden gesteld, met het gevolg, dat de aanwasbelasfing, over het vee verschuldigd, verschilt alnaargelang de waarde, die voor het vee is aange nomen voor de vaststelling van de vermogensbelasting op den eersten peildatum. Voor diegenen, die wel in de V.A.B. vallen, doch niet wa ren aangeslagen in de vermogensbelasting op den eersten peildatum (Mei 1940), moet dus ook nog een waardeering

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 8