6944 Aandeelenkapifaal Aansprakelijkheidsfonds Totaal reserve 2.703.000,— 2.703.000,— 8.020.284,— 13.426.284,— EEN ANDERE JAARVERGADERING EN EEN ANDER JAARVERSLAG Een afvaardiging van besfuur en directie der Centrale Bank zijn tegenwoordig geweest op de jaarvergadering onzer zus terinstelling te Leuven: de Centrale Kas voor Landbouw- crediet van den Belgischen Boerenbond, waar ons niet alleen een hartelijke ontvangst ten deel viel, maar wij tevens in staat waren gesteld een leerzame vergelijking te maken fus- schen den stand van zaken bij het landbouwcrediet in België en de ontwikkeling bij ons. Tot ons genoegen hebben wij kunnen vaststellen de gunstige ontwikkeling van onze zus terorganisatie ondanks de moeilijkheden, die ook in België worden ondervonden, alhoewel deze weer geheel anders zijn dan de problemen, waarvoor wij ons hier te lande zien gesteld. Het verschil vloeit voort uit de tinanciëel-economi- sche situatie der beide landen, die wij in 't kort als volgt zouden kunnen omschrijven: in België een overvloed van goederen en een gebrek aan geld, in Nederland daarentegen een teveel aan geld en een tekort aan goederen. Al aanstonds valt dan ook op in het jaarverslag van de Centrale Kas de klacht over de kapifaalschaarschte, als gevolg van de groote vraag naar credief eenerzijds, hetgeen wijst op ruime invesfeeringsmogelijkheden, en een onvoldoende spaaractiviteit bij de landelijke bevolking anderzijds, veelal voortvloeiende uit de gebrekkige rendabiliteit van den land bouw. Het bedrag der credietuitzettingen in de geheele organi satie was met 354 millioen B.frs. of rond 21 millioen het viervoud van de totale credietverleening in het vorige jaar. Daar niet aan alle credietaanvragen kon worden voldaan, werd een wijze beperking op de credietmogelijkheden toe gepast: zoo werd de hypotheekverleening aan personen bui-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 6