6940 31 Dec. 1945 31 Dec. 1946 Deposito met 12 maanden opzegging 24.590.420.25.487.620. Deposito met 6 maanden opzegging 198.900.197.600. Direct opvorderbare gelden 589.750.329.498.886.669. Per saldo dus een vermindering van de beschikbare midde len met ruim 90 millioen. In de toelichting, die wij uitvoe riger dan voorheen bij de jaarcijfers in het jaarverslag hebben verstrekt, hebben wij aan de hand van de cijfers doen uit komen, dat de vermindering der beschikbare middelen bij de C.C.B. geheel op rekening kan worden geschreven van de afneming van het bij de boerenleenbanken uitstaande geblokkeerde tegoed. Zoowel de geblokkeerde spaargelden als de geblokkeerde gelden in loopende rekening bij de boe renleenbanken vertoonden een regelrecht dalende lijn. De geblokkeerde middelen bij de boerenleenbanken daalden in totaal van 352 millioen tot 210 millioen per ultimo December 1946. Hierin is het resultaat te zien van de beperkt voortgezette deblokkeering, de belastingbetaling en de in schrijvingen in het Grootboek 1946. De vrije gelden daarentegen stegen in totaal op spaar- en loopende rekeningen van 314 millioen tot 357 millioen, dus derhalve met ruim 43 millioen. In het licht van de geldende omstandigheden kan de uit deze cijfers blijkende ontwikkeling als gezond worden ge noemd. Zij duidt op een geleidelijke vernietiging van het geblokkeerde geld, alhoewel minder snel dan aanvankelijk werd verwacht en voorts op in het algemeen bevredigende uitkomsten in het land- en tuinbouwbedrijf voor het kleine gemengde bedrijf minder gunstig die leidden tot inlagen van vrije spaargelden en toenemende bedrijfsgelden bij de boerenleenbanken; wat het verloop van de vrije rekeningen betreft is echter ook de uitkeering van voorschotten land- bouwherstel en van steun aan kleine bedrijven van bedui dende beteekenis geweest. Zulks had aanleiding kunnen ge ven tot de verwachting van een grooter toeneming der vrije gelden; uit het verloop der bankbiljetten in onze centrale kas is echter wel gebleken, dat nog heel wat bankbiljetten in

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 2