MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 339 Mei 1947 VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN ONZE JAARVERGADERING. Op 2 Juni a.s. zal Eindhoven weer staan in het teeken van de jaarvergadering van de Centrale Bank. Van heinde en ver komen de beheerders en kassiers, de boeren en tuinders om te vernemen, hoe het onze credietorganisatie in 1946 is vergaan, om te aanhooren de toelichting van bestuur en directie op het gevoerde beleid en om de noodige voor lichting te verkrijgen op vraagpunten, ten aanzien waarvan de boerenleenbanken zich in het onzekere mochten gevoe len. Het wordt weer een boerendag in Eindhoven als van ouds in het vertrouwde gebouw van Katholiek Leven en overeenkomstig de statuten van de Centrale Bank nog vóór het eerste haltjaar is verstreken. Zoo hebben wij op de Cen trale Bank de aanpassing weten te vinden aan de sterk toe genomen werkzaamheden als gevolg van het tot een vijtvoud van weleer verhoogde kapitaalbezit, de vermenigvuldigde omzetten in het overschrijvingsverkeer en de sterk uitgezette boekhouding, waarbij wij nog niet spreken van effecten registratie, deblokkeeringsbeleid en van de crediefvraag, die steeds meer toeneemt, niet alleen als gevolg van de tijds omstandigheden, maar ook doordat wij de taak van crediet- bank voor de economische instellingen van den land- en tuinbouw van de Nederlandsche Landbouwbank hebben over genomen. De cijfers van het jaarverslag getuigen ervan. De bij de C.C.B. beschikbare middelen wegens door de boerenleenbanken gestorte gelden waren als volgt verdeeld:

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 1