6948 daf tenminste 50% belasting verschuldigd is over het verschil tusschen de bedragen der beide kolommen (tenzij op den eersten peildatum een andere waardeering is gevolgd bij den aanslag in de vermogensbelasting). In het licht van de adviezen van de Stichting voor den Landbouw behoeven deze waardeeringsbedragen als niet ai te ongunstig te wor den beschouwd, behalve voor koeien en vaarzen bij de dooreenmenging waarvan de Minister nog al naar zichzelf heeft toegerekend. Ongetwijfeld zal door de Stichting hierop de aandacht van den Minister worden gevestigd. Ook de regeling van het stamboekvee kan niet bevredigen, daar veel stamboekvee voorheen niet alszoodanig voor de belasting werd behandeld, dus veel te laag werd gewaardeerd; daarop maakt de Minister een extra winstje. Al met al blijft het spijtig, dat de boer die niet meer dan zijn veestapel heeft behouden, ja zelts deze heett zien ineen schrompelen of vee van minder kwaliteit heeft overgehouden, over dat veebestand nog vermogensaanwasbelasting moet betalen in verband met een becijferde waardevermeerde ring, die hij waarschijnlijk nooit in contanten zal omzetten. Op deze waardevermeerdering kan slechts de algemeene af trek van 5.000.in mindering worden gebracht; de andere aftrek, tot ten hoogste 10.000.geldt slechts voor de ver- mogenstoeneming uit inkomsten van arbeid. OVERZICHT DER BIJ DE PLAATSELIJKE BOERENLEENBAN KEN INGELEGDE EN TERUGBETAALDE SPAARGELDEN IN 1947. In duizenden guldens. Provincie Inlagen Terugbetalingen Jan./Feb. Maart Jan./Feb. Maart Noord-Brabant 9.880,5 3.693,8 8.182,9 3.937,2 Limburg 6.580,8 3.022,1 6.099,9 3.059,8 Gelderland 3.414,5 1.599,9 2.589,0 1.461,4 Overijssel 1.762,9 727,6 1.618,4 865,0 Zuid-Holland 2.116,4 669,7 3.427,3 1.264,9 Noord-Holland 1.164,8 486,8 1.256,5 617,7 Zeeland 670,1 307,7 507,7 252,6

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 10