6929 10% van de sfichtingskosfen bedragen. Steeds moef der halve 15% daarvan door den bouwer uif eigen middelen worden opgebracht. Voor het van Gemeentewege aan den bouwer te verstrek ken voorschot is deze een jaarlijksche rente verschuldigd van 4%. Bovendien moet ieder jaar minstens 2% op het kapitaal worden afgelost. Na tien jaar (welke termijn in bij zondere gevallen voor verlenging vatbaar is) of bij vroegere verkoop van het gebouw moef hef alsdan nog resteerende gedeelte van de geldleening ineens worden terugbetaald. Bij verkoop kan op voorstel van hef Gemeentebestuur echter ook in overweging worden genomen de hypothecaire geld leening ten name van den nieuwen eigenaar te laten door- loopen. Voordat men het verzoek om een bijdrage en/of een voor schot als hierboven omschreven kan indienen moet men zich met het Gemeentebestuur verstaan over de vraag of het uit voeren van den bouw met het oog op het aan de Gemeente toegewezen woningcontingent mogelijk is. Luidt het ant woord op deze vraag bevestigend, dan moet de verzoeker voor eigen rekening en risico een schefsplan laten ontwerpen dat, vergezeld van een beknopte technische omschrijving, in duplo bij hef Gemeentebestuur wordt ingediend. Eerst wanneer hierop bericht wordt ontvangen, dat het plan verder kan worden uitgewerkt en dat tot het indienen van een aan vraag om geldelijken steun kan worden overgegaan, kan een daartoe strekkend verzoek bij het Gemeentebestuur worden ingediend. Wordt op het verzoek gunstig beslist, dan dient uiterlijk binnen drie maanden met den bouw te zijn aangevangen. Zooals reeds werd opgemerkt, moef de bouwer uif eigen middelen minstens 15% van de sfichtingskosfen kunnen op brengen. Zij die niet daartoe in staaf zijn, kunnen dus niet van deze regeling profifeeren. Gegadigden, die zelf wel 15% kunnen fourneeren en daarnaast van de Gemeente 15% als voorschot ontvangen, moeten dus trachten zich de ont brekende 70% op de vrije markt te verschaffen tegen eerste hypotheek. Dit percentage is buitengewoon hoog nu door de zeer aanzienlijke stijging welke de bouwkosten hebben

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 7