6926 Ook de heer van Vroonhoven hopen wij ondanks zijn pensioeneering nog eenigen tijd aan de administratie onzer Cetrale Bank te behouden. Daartoe heeft hij zich inmiddels bereid verklaard en wij wenschen hem toe, dat hij ook in zijn administratieve functie een trouwe hulp aan de boeren leenbanken mag zijn, zooals hij hun ook als inspecteur bij- de Centrale Bank van dienst is geweest, om vervolgens nog vele jaren in welverdienden rust van zijn pensioen te ge nieten. FINANCIERINGSREGELING WONINGBOUW 1947. Door verschillende Boerenleenbanken is ons gevraagd welk standpunt moet worden ingenomen ten aanzien van de Financieringsregeling Woningbouw 1947. Het geven van een afdoend antwoord op deze vraag is niet mogelijk, zon der daaraan te laten voorafgaan een beknopte uiteenzetting over de strekking van deze regeling. Bedoelde regeling welke is gepubliceerd op 27 Janu ari 1947 heeft uitsluitend ten doel het zooveel mogelijk bevorderen van nieuwbouw door particulieren en instellingen niet alleen van gewone woningen, maar ook van woningen met bedrijfsruimte, van een maximum, volgens bepaalde, daarvoor vastgestelde regelen, te berekenen inhoud van 500 M'. Of men de woning zelf zal betrekken dan wel aan een derde wenscht te verhuren, maakt geen verschil. Zij geldt dus'niet voor den herbouw van woningen welke door oorlogsgeweld of andere rampen (brand) zijn verwoest, waarvan men goede nota dient te nemen. Als gevolg van deze regeling kunnen, ter tegemoetkoming in de bouwkosten, van Rijkswege bijdragen worden ver leend. Bovendien kunnen door de Gemeente aan de bou wers van nieuwe woningen voorschotten worden verstrekt uit gelden, welke voor dit doel door het Rijk aan de Ge meenten worden gefourneerd. De Rijksbijdrage, welke kan worden verkregen bestaat in een jaarlijksche uitkeering van 4%> over dat deel van de bouwkosten, dat als niet-rendabel moet worden aangemerkt. Deze bijdrage wordt toegekend voor ten hoogste tien ach tereenvolgende jaren welke termijn na afloop van deze tien

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 4