6924 van Gemert na hef heengaan van den heer Verbeeten als Hoofdinspecteur op. Niet minder dan 42 jaar had de heer van Gemert op zeer verdienstelijke wijze deel aan de ontwikkeling van het land- bouwcrediet overeenkomstig den geest van Vader Raiffeisen. Tot in de uiterste hoeken van het land heeft hij hef Raiffeisen- stelsel ontwikkeld en bevorderd. Het nationaal belang dezer onafgebroken werkzaamheid ten bate van de landelijke be volking en van het land- en tuinbouwbedrijf in het Koninkrijk werd erkend. Bij Koninklijk Besluit van 26 Maart 1947 werd de heer P. van Gemert benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een welverdiende Koninklijke onderscheiding voor een leven ingezet voor het landbouwcrediet en het landbouw belang. Ook op deze plaats, als het ware voor het front van onze landbouwcredietorganisafie, betuigen wij nogmaals den heer van Gemert onze gelukwenschen met het Ridderkruis, dat hem ten deel viel en waardoor niet slechts werd erkend de eminente beteekenis van zijn werk doch mede werd geëerd de nationale beteekenis van de gezamenlijke arbeidspres tatie van allen, die werkzaam zijn in het landbouwcrediet en in het bijzonder van hen, die werkzaam zijn in den dienst der inspectie. Gelukkig beteekent de pensioeneering van den heer van Gèmert nog geen afscheid van hem als functionnaris bij de Centrale Bank. Het is ons een genoegen te kunnen mede- deelen, dat de heer van Gemert zich heeft bereid verklaard als adviseur aan onze Centrale Bank verbonden te blijven, waardoor zijn propagandistische, organisatorische en vele andere kwaliteiten nog eenigen tijd ter beschikking blijven van onze credietorganisafie, die onder de huidige omstan digheden, waarin van alle boerenleenbanken en van onze Centrale Bank zooveel wordt gevraagd, bekwame mede werkers als de heer van Gemert noode kan missen. Moge het hem gegeven zijn nog veel vruchtbaar werk te verrichten voor onze Centrale Bank en voor de geheele land bouwcredietorganisafie en moge hij vervolgens nog lange jaren in goede gezondheid genieten van zijn welverdiend pensioen, temiddfen van zijn gezin en de getuige blijve van een voorspoedige verdere ontwikkeling van onze instelling.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 2