MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Algemeene Vergadering Coöp. Centrale Boerenleenbank en van de N.V. Boeren-Hypotheekbank No. 338 April 1947 van de De Algemeene Vergadering van de N.V. Boeren-Hypotheek- bank en van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank zul len gehouden worden te EINDHOVEN op MAANDAG 2 JUNI 1947 In het Gebouw KATHOLIEK LEVEN, Wal, 8, Eindhoven. Aanvang respectievelijk om 10H en 11 uur. Oproeping en Agenda zijn aan de Boerenleenbanken toe gezonden. HOOFDINSPECTEUR P. VAN GEMERT. Op 5 Maart 1947 bereikte onze Hootdinspecteur den leef tijd van 60 jaar. Overeenkomstig de bestaande regeling gaan H.H. Inspecteurs met 60-jarigen leeftijd op pensioen en heeft derhalve ook onze Hoofdinspecteur van Gemert met ingang van 1 April j.l. zijn ambt als Hoofdinspecteur neergelegd. Bij gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum in dienst van de Centrale Bank in den loop van 1945 zijn de verdiensten van den heer van Gemert voor onze landbouwcredietorgani- satie in het licht gesteld. In 1905 in dienst getreden van de C.C.B. doorliep hij verschillende rangen waarna hij al spoedig bij den inspectiedienst werd ingedeeld. In 1941 trad de heer

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 1