6938 We besluiten met een beroep, vooral op de kassiers van de bij ons aangesloten boerenleenbanken om in alle zaken aangaande de boerenleenbank, doch vooral bij de bevor dering van het giro-verkeer, een maximale dienstvaardigheid, een correcte service te bieden. Juist door het giro-verkeer schiet de boerenleenbank steeds meer v/ortels in het be talingsverkeer ten plattelande en verstevigt daarmede haar positie in niet te onderschatten mate. OVERZICHT DER BIJ DE PLAATSELIJKE BOERENLEENBANKEN INGELEGDE EN TERUGBETAALDE SPAARGELDEN IN 1947. In duizenden guldens. Provincie Inlagen Terugbetalingen Januari Februari Januari Februari Noord-Brabant 5.593,9 4.157,7 4.319,9 3.746,4 Limburg 4.050,0 2.433,4 3,652,4 2.320,6 Gelderland 1.658,9 1.746,8 1.332,7 1.252,0 Overijssel 1.150,7 534,8 918,3 637,5 Zuid-Holland 1.692,4 424,0 1.641,6 1.785,7 Noord-Holland 665,6 499,3 704,1 552,4 Zeeland 458,7 211,4 240,3 267,4 Utrecht 243,4 170,2 281,7 262,8 Drenthe 53,9 91,6 47,6 57,2 Friesland 40,0 73,6 51,5 93,1 15.607,5 10.342,8 13.190,1 10.975,1 In dit overzicht zijn niet opgenomen de inlagen en terugbeta lingen van 6 banken over de maand Januari en van 15 banken over Februari. Door deze banken werden de noodige gege vens nog niet ingezonden. Het overzicht over Januari moest in verband met onjuiste opgaven van enkele banken worden gerectificeerd, zoodaf de hierboven vermelde bedragen iets lager zijn dan die, welke wij in de vorige Mededeelingen publiceerden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 16