6937 Akkrum. Het verdere verloop van overboeking via de C.C.B. en de vraag van de valuteering zijn verder analoog aan het veilingvoorbeeld. Een uitzondering op dezen regel, dat uitsluitend op ad vies van een andere bank mag worden uitbetaald komt slechts voor volgens uitdrukkelijke instructie van de Centrale Bank, b.v. voor de mandaten van Steun Zandgronden, uifbetalings- lijsten van Landbouwherstel, zaakvoerders uitbetalingen van de Coöp. Brab. Vee- en Vleesch-Centrale e.d. Het vierde en voorloopig het laatste geval van correcte be richtgeving dat wij onder Uwe aandacht wilden brengen is het volgende: het gaat hier om het adviseeren van de over boeking van belangrijke bedragen rechtstreeks aan den be gunstigde. Voorbeeld: De Coöp. Melkinrichting te Princenhage geeft opdracht aan de boerenleenbank aldaar tot overboeking van een bedrag van 12.000,op de rekening van de Zuivel Export Vereeniging (Z.E.V.) te Breda bij de C.C.B. te Eind hoven. De Z.E.V. heeft er een wezenlijk belang bij, in ver band met verdere melkleveringen, om zoo spoedig mogelijk van deze overboeking op de hoogte te worden gesteld. Hier verdient het aanbeveling,, dat de boerenleenbank te Princenhage aan de Z.E.V. rechtstreeks mededeelt, dat zij aan de C.C.B. opdracht heeft gegeven tof overboeking van een bedrag van 12.000,afkomstig van de Coöp. Melk inrichting te Princenhage. Dat het ten spoedigste doorgeven van den giro hierdoor niet mag worden vertraagd, spreekt wel vanzelf. Of dergelijke adviezen in bepaalde gevallen moefen worden gegeven dient naar omstandigheden te wor den beoordeeld in overleg met de klanten. Juist hier is een gelegenheid voor het betoonen van extra- activiteit en hef verleenen van extra-service. De practijk van het boerenleenbank-bedrijf zal nog een veel groofer aantal gevallen bevatten, waarin de bericht geving verbetering behoeft. We meenen echter met de hier gegeven voorbeelden onze bedoeling voldoende te hebben aangeduid. Op de tweede categorie van onvolkomenheden, die nog aan ons giro-systeem kleven, met name de onvolledigheid en de onnauwkeurigheid bij het invullen van de giro-opdrachten stellen we ons voor nog nader terug te komen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 15