6936 begunstigde P. Jorink door middel van formulier 41, op welk formulier onder meer ook de valuta moet worden vermeld. Ook hier ontmoeten we weer dezelfde moeilijkheid van valuteering, welke we eveneens aan de hand van de ervaring moeten oplossen. Schakelen we Zon- en feestdagen uit, dan zal de opdracht op de giro-afdeeling van de Centrale Bank op zijn vroegst worden afgewerkt op denzelfden dag, dat het be richt van Hoonhorst te Raalte is binnengekomen, in de mees te gevallen echter één dag later. De meest waarschijnlijke valufadag op de creditnota van de C.C.B. is dus twee dagen na ontvangst te Raalte van het bericht uit Hoonhorst. Komt er een Zon- of feestdag tusschen, dan zal de kassier te Raalte' den vervaldag nog 1 of 2 dagen moeten opschuiven, in totaal dus 3 a 4 dagen. Maar nogmaals: de ondervinding is ook hier de beste leer. Ten overvloede feekenen we hierbij-aan, dat de boerenleenbank te Hoonhorst de transactie direct boekt met de gebruikelijke valuteering. Een derde geval dat we onder oogen moeten zien, is de uitbetaling van bedragen, die de boerenleenbanken verrich- r ten voor instellingen, die niet in rekening-courant staan met een bij de C.C.B. te Eindhoven aangesloten boerenleenbank. Ook hier weer een voorbeeld. De Coöp. Zuivelfabriek te Akkrum geeft regelmatig via de Coöp. Zuivelbank te Leeuwarden (aangesloten bij de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht) opdracht tot overboeking van uit te betalen bedragen aan boerenleenbanken, aange sloten bij de C.C.B. te Eindhoven bv. de boerenleenbank te Steenwijkerwold. De begunstigden ontvangen rechtstreeks bericht van de fabriek en melden zich dan bij de boeren leenbank, die tengevolge van den langen omweg Akkrum- Leeuwarden-Ufrecht-Eindhoven-Steenwijkerwold eerst 4 a 5 dagen later een creditnota van de C.C.B. ontvangt. Hier kan men dezelfde werkwijze volgen als in het veilingvoorbeeld, hiervóór omschreven. De Coöp. Zuivelbank te Leeuwarden treedt dan op als hoofdbank. Hef spreekt vanzelf, dat een boerenleenbank nooit opdrachten mag uitvoeren, die zij rechtstreeks ontvangt van insfelingen (uitgezonderd banken) en personen met wie zij zelf niet in rekening-courant staat. De opdracht aan de boerenleenbank te Steenwijkerwold moet, wanneer ze rechtstreeks geschiedt, hier dus uitgaan van de Coöp. Zuivelbank te Leeuwarden en niet van de fabriek te

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 14