6934 bij voorbaat op, dat de afstand tusschen de betrokken boe renleenbanken en de Centrale Bank óók van invloed is, en ons voorbeeld dus niet voor iedere boerenleenbank kan gelden. Een veiling geeft iederen Vrijdag namiddag de lijsten door aan de hoofdbank. De kassier van de hoofdbank zorgt dat deze lijsten in ieder geval nog denzelfden dag ter post bezorgd worden. Wij kunnen dus veilig aannemen dat de geadresseerde boerenleenbanken reeds Zaterdag de lijsten in bezit hebben. De kassiers gaan direct pverboeken en be richten uitsturen. De hoofdbank heeft inmiddels, ook des Vrijdags nog, op dracht gegeven aan de Centrale Bank tot overboeking van de totalen der uifbefalingslijsten op de rekeningen der ver schillende boerenleenbanken. Het is niet onmogelijk dat deze opdracht Zaterdag-morgen reeds bij de post is, doch laten wij het veiligste veronderstellen en aannemen dat zij Maandag bij de C.C.B. arriveert en wordt afgewerkt. De creditnota's voor de verschillende boerenleenbanken worden dan gevaluteerd op Dinsdag. De kassiers moeten dan even eens de nota's die 's Zaterdags uitgaan op Dinsdag valu- feeren. Weliswaar wordt de rekeninghouder in het algemeen één dag later gevaluteerd, dan de valuta van de nota der Centrale Bank, doch voor dergelijke overboekingen zal men beter van dien regel kunnen afwijken. Is Zaterdag b.v. de 8sfe Februari, dan neemt men als valuta den 11 den Februari. De hoofdbank zelf verkeert voor de door haar met haar eigen rekeninghouders te verrekenen posten in een gunstiger positie. Zij belast de veiling voor de op 7 Februari ontvangen opdracht per den 6den Februari en crediteert de begunstig den ook op 7 Februari per den 8sten Februari. We willen niet verhelen, dat er aan een afwerking als zoo juist geschetst, hier en daar nog wel iets ontbreekt. Toch kunnen we niet nalaten er met den meesten nadruk op te wijzen en te blijven wijzen, dat een correcte en snelle be richtgeving een essentieele voorwaarde is voor een goed- functioneerend giroverkeer. Het voorbeeld hierboven gegeven is niet alleen van toe passing op veilingen doch ook op andere instellingen, zooals Eiermijn, Zuivelbond, C.A.V., Coöp. Suikerfabrieken etc. Hef giroverkeer tusschen de boerenleenbanken onderling

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 12