6933 boerenleenbank toegezonden, dus niet via de Centrale Bank. In vrijwel alle gevallen worden de uit te betalen posten reeds door de veiling over de verschillende boerenleenbanken verdeeld en op afzonderlijke lijsten gebracht. De lijsten worden dus direct na ontvangst van de veiling door den kas sier van de hoofdbank onderteekend en rechtstreeks aan de betrokken boerenleenbank toegezonden. b. Tegelijkertijd moet de hoofdbank de Centrale Bank opdracht geven tot overboeking van de totalen der uifbe- talingslijsfen op de rekeningen der verschillende boerenleen banken ten laste van hare rekening. 2) De boerenleenbanken die de uitbetalingslijsfen ontvan gen behooren direct na ontvangst daarvan de begunstigden te verwittigen, gebruik makende van form. 41. Dit geldt voor rekening-houders zoowel als voor niet-rekeninghouders. Een behoorlijke bankservice eischt nu eenmaal, dat, zoodra een bedrag ten gunste van iemand bij de bank is binnengekomen, deze daarvan op de hoogte wordt gebracht. Gelden worden dus als „binnengekomen" beschouwd, zoodra een behoor lijk gefeekend bericht daarover van een andere bank is ont vangen. Uitdrukkelijk keuren wij goed dat reeds dan aan ae begunstigden een creditnota of bericht wordt gezonden en eventueel tot uitbetaling wordt overgegaan. Een moeilijkheid is echter de valuteering van die posten, die op de rekeningen der begunstigden bij de boerenleen bank worden bijgeschreven. De geheele overboeking is reeds aan den kant voordat de credifopgave van de Centrale Bank binnenkomt. Heeft men nu de begunstigden gecredi teerd per 10 Februari en de nota der C.C.B. draagt als valuta 13 Februari dan heeft de boerenleenbank een strop van 3 dagen. Hoe deze moeilijkheid te ondervangen? Aan de hand van de ervaring is wel uit te maken hoeveel dagen de kassier moet bijtellen om dezelfde valuta te hebben als de Centrale Bank. In het onderhavige geval van de veilingbe talingen is dit nog gemakkelijker omdat de lijsten regelmatig op denzelfden dag van de week worden uitgestuurd en ont vangen. Het is dus niet zoo, dat er de eene keer een Zater dag en Zondag fusschen zit en de andere keer niet. Een hoogst enkele maal zal een feestdag de regelmaat ver breken. Wij zullen even een voorbeeld uitwerken, doch wijzen er

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 11