6932 dellijk de taak om het gewonnen terrein te zuiveren van weerstandsnesten, van snipers (scherpschutters) en.... de overwinning te consolideeren. De weerstandsnesten zijn de bottle-necks (een bottle-neck is een hals van een flesch), de vernauwingen in de kanalen, die de atzonderlijke giro's moeten doorloopen voordat zij haar weg van afzender tof geadresseerde hebben afgelegd. Deze bottle-necks waren in de eerste maanden na de geld- zuivering, wij erkennen zulks ruiterlijk, de centrale giro-instel lingen. De Centrale Boerenleenbank als giro-centrale van de bij haar aangesloten boerenleenbanken kan, afgezien van de maanden direct na de geldzuivering, thans wederom sedert geruimen tijd de stroom van giro-opdrachten regelmatig en op tijd verwerken. En toch zijn er nog bottle-necks, doch hierover straks. De snipers (scherpschutters) zijn de nog steeds voorko mende venijnige foutjes, onvolledigheden en onduidelijk heden in de giro-opdrachten, waardoor deze óf op hef verkeerde adres óf met groofe vertraging aankomen. Wij zullen thans onderzoeken de nog bestaande bottle necks, waarop wij zoo juist doelden. Gaan we daartoe de loop van enkele soorten giro-opdrach ten na. Een groenteveiling verricht haar uitbetalingen via de boerenleenbanken in haar werkgebied. De meest nabij gelegen boerenleenbank (verder te noemen: de hoofdbank) staat met de veiling in rekening-courant. Deze hoofdbank geeft de uitbetalingen die via de andere boerenleenbanken moeten loopen aan deze laatste door. De hiërarchische weg loopt natuurlijk over de Centrale Boerenleenbank omdat de boerenleenbanken niet met elkaar in rekening-courant staan. Deze hiërarchische weg kost echter tijd en wel ten minste 3 dagen, zelfs voor hef geval er een feestdag of een normale Zondag tusschen zit 4 a 5 dagen. Hoe kan nu een vlotter verloop in de hand gewerkt worden? 1) Op de eerste plaats moet de hoofdbank de opdrachten aan andere boerenleenbanken zoo spoedig mogelijk door geven d.w.z. onmiddellijk nadat de opdracht daartoe van de veiling wordt ontvangen. Dit doorgeven geschiedt als volgt: a. De door een andere boerenleenbank uit te betalen posten worden door de hoofdbank rechtstreeks aan deze

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 10