6907 faak, die de boerenleenbanken hebben fe vervullen bij de foepassing van verschillende oorlogsschaderegelingen, waar van de uitvoering mede in handen is gelegd van de boeren leenbanken. Wij behoeven nauwelijks te vermelden, dat de oorlogsgetroffenen een bijzondere aanspraak kunnen doen gelden, dat te hunnen behoeve getroffen maatregelen, als gevolg waarvan zij meestentijds nog maar gedeeltelijk in hun schade worden fegemoefaekomen, zoo vlot en soepel moaelijk gloor de boerenleenbanken worden uitgevoerd. Ook ligt hef op den weg van de beheerders en kassiers der boerenleenbanken, dat zij steeds er op bedacht moeten zijn, om na fe gaan of hun bekende aevallen van oorlogsgetrof fenen, waarin nog niet of onvoldoende door de desbetref fende overheidsinstanties is geholpen, ook in aanmerking kun nen komen om overeenkomstig de aan de boerenleenban ken bekende regelingen te worden geholpen. Met het oog daarop meenen wij goed te doen de verschillende oorlogs schaderegelingen, waarbij de boerenleenbanken zijn inge schakeld, nog eens in het1<ort samen te vatten. 1. Vocrschofverleening op schadeuiikeeringen aan oorlogs getroffenen. De uitbetaling dezer voorschotten aan boeren en tuinders loopt ingevolge regelingen van den Rijksdienst voor Land- bouwherstel oeheel over de boerenleenbanken, waartoe de ze de bekende betalingslijsfen krijgen foeaezonden. U raad- pleoe hiervoor onze aanschrijving van 28 Juni -1946, waarbij nog eens wordt herinnerd aan de slot-alinea, waarin verzocht werd alle medewerking fe verleenen. dat in aevallen. waarin door beaunstiaden op een sooediae uitbeialing wordt aan- gedronoen. daaraan ook tersfond nevola wordt oeoeven, zoodra U de uitbetalinasliist van Landbouwhersfel zu'f hebben ontvangen. In den vervo'ae moaen noa slechts in behande- lina worden aenomen betalinasondrachfen rechtstreeks af- komd'a van den Riiksdiensf Landbouwherstel te den Haag en derhalve neen betalingsopdrachten meer van de afzonder lijke inspecties. 2. Credrefen voor kweekersgias en Rijksbijdragen voor glas- opsfanden. De in de fuinderssfreeken gelegen boerenleenbanken zijn

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 9