6922 Omzetbelasting, waarin de plaatselijke banken tot nader order niet worden betrokken en hef doen van aangifte voor deze belasting; toepassing- zegelwet; de met ingang van 1 Januari 1947 verhoogde loongrens van 3.750,voor de Invalidifeits-, Ziektewet en Ziekenfondsbesluit en tenslotte de berekening van provisie. OVERZICHT DER BIJ DE AANGESLOTEN BOERENLEENBAN KEN INGELEGDE EN TERUGBETAALDE SPAARGELDEN. Januari 1947. Provincie Ingelegd Terugbetaald Noord-Brabant 5.865.227,96 4.649.798,40 Limburg 4.117.831,68 3.767.876,55 Gelderland 1.650.237,30 1.327.372,62 Overijssel 1.150.654,59 918.355,56 Zuid-Holland 1.685.201,50 1.624.888,13 Noord-Holland 663.396,57 701.686,85 Zeeland 458.673,91 240.301,95 Utrecht 53.893,30 47.586,22 Drenthe 243.414,60 281.751,38 Friesland 31.091,55 37.502,76 Totaal 15.919.622,96 13.597.120,42 Van 17 boerenleenbanken konden wij tot onze spijt de noodige gegevens niet tijdig verkrijgen om nog in dit over zicht te worden opgenomen. Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen, wanneer wij door onze kassiers in staat werden gesteld, om elke maand een volledig overzicht te kunnen geven over de afgeloopen maand, waarbij tevens een splitsing gemaakt kon worden van vrij en geblokkeerd spaargeld. Hiertoe is echter noodig, dat alle kassiers voldoen aan het gevraagde in ons rondschrijven van 16 Januari j.l., n.l. 1e. tijdige inzending der dagboekvellen; 2e. aanduiding der inlagen en terugbetalingen van geblok keerde gelden met de letter B; 3e. opgave van de saldi van 31 December 1946 op het aan de banken toegezonden formulier. Meerdere kassiers gaven aan dit verzoek geen gevolg.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 24