6920 worden genomen en aan de Centrale Bank gezonden, waar na deze laatste, als hierboven aangegeven voor de verant woording zorgt. Ten aanzien van coupons van obligaties, of deze eigendom zijn van de plaatselijke bank, danwel van hare clienten, doch door bemiddeling van de plaatselijke bank bij de Cen trale Bank voor registratie ingeleverd of ter verzilvering opgezonden, blijven wij de regeling volgen, dat de verant woording op één nota ten name van de plaatselijke bank geschiedt, waarbij op die nota, voor zoover ons dit althans bekend is, wordt aangegeven, welke cliënt eigenaar der stukken is. Het totaalbedrag van de aan de Centrale Bank verschuldigde provisie zullen wij in het vervolg niet meer op de nota van het brufo-bedrag der coupons in mindering brengen, doch dit onder aan de nota nofeeren en aan hef einde van het jaar in één bedrag voor alle coupon-nota's tezamen op de rekening van de plaatselijke bank boeken. Ook vroeger geschiedde dit op die wijze. Bij de afreke ning aan de clienten moet de plaatselijke bank dan natuurlijk de provisie afhouden, zooals aangegeven in onze Brochure no. 3 blz. 9 en 10, waarbij er rekening mede is te houden, dat alleen het Aloemeen Tarief II moet worden gerekend en het Tijdelijk Tarief vervallen is. Het geval zal zich nu weder gaan voordoen, dat clienten met coupons van obligaties (die niet voor de registratie be hoefden fe worden inoe'everd en/of t.z.f. uit regisfratie wor den terugontvangen) bij de plaatselijks bank komen en de kassier deze terstond uitbetaalt. In aevallen, waarin aan de betaalbaarheid der coupons niet behoeft te worden ge twijfeld, wij denken o.a. aan die van de spaarcertificaten, van Staafs- en Gemeenfeleeningen, van de landbouwcoöoera- ties e.d., bestaat hiertegen oeen bezwaar. Het verdient aan- bevelina dan, zooals gebruikelijk was. de coupons als kas- aeld fe blijven beschouwen totdat de afrekening van de Centrale Bank ontvanaen is en uitsluitend de aan den cliënt in rekening gebrachte provisie terstond als ontvangst te boeken. Wij moeten eroo aandrinaen bij de inzendina van de couoons aan de Centrale Bank hierbij een duideliike om- schrijvina te aeven en daarvan copie fe houden. Het beste kunnen hiervoor de formulieren worden gebruikt, welke ook

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 22