6919 mogensvorming en van den parficulieren eigendom zal wor den omgebogen in de richting van een meer overwegend collectief eigendomssfelsel. Wie het laatste begeert, zal ge neigd zijn met fiscale heffingen verder te gaan dan degene, dien den particulieren eigendom ter harte gaaf; deze laatste zullen dan ook den fiscalen boog al eerder te strak gespan nen vinden, omdat bij al te ver ingrijpen het particulier bedrijfsleven en de particuliere bezifsverhoudingen voor de toekomst dreigen te worden ondermijnd. Maar daaraan zit vast, dat de laafsfen ook gematigdheid moeten betrachten in de verwaehtinaen, die worden gesteld aan den Staat en aan 's-Rijksschatkist. Indien het financieel regeeringsbeleid op dezen dubbelen grondslag van gematigdheid wordt opgetrokken, zal in de samenleving zooals wij die kennen èn de arbeidslust èn de spaarzaamheid het meest worden geprikkeld. En daarop komt hef voorloopig aan voor de bewerkstelliging van 's-lands herstel". COUPON-UITBETALINGEN. Overeenkomstig de voorschriften in verband met de effec- tenregisfratie is een groot deel van het effectenbezit van de clienten onzer banken voorwat de coupon- en dividend bladen betreft, bij de Centrale Bank voor registratie inge leverd. De verantwoording van coupons en dividenden dezer stukken geschiedt na betaalbaarstelling door de Cen trale Bank; betreft het dividenden van aandeelen, dan moet de Centrale Bank in verband met de inhouding van divi dendbelasting de nota ten name van den betrokken cliënt uitschrijven; de plaatselijke bank ontvangt die nota ter uit reiking en tevens een creditnota voor de bank ten beloope van het netto-bedrag van de verantwoording op grond van welke creditnota de plaatselijke bank dan dus de rekening van de Centrale Bank belast en die van den cliënt crediteert. Verantwoording en boeking loopen op geheel gelijke wijze, indien het dividenden van aandeelen betreft, die niet voor registratie behoefden fe worden ingeleverd: deze dividen den zullen in hef algemeen door onze banken niet bij aan bieding reeds worden uitbetaald, doch door hen ter incasso

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 21