6916 afhankelijk van de wijze, waarop het vraagstuk van de waar deering van het vee wordt opgelost. De limiteering van de beanjtsmiddelen op 110% van üe beginwaarde zal den boe ren daarbij niet helpen voor hun zelf gefokt vee, dat zij hebben verworven in de latere oorlogsjaren en daarna, toen fancy-prijzen opgeld deden voor het vee, die bij de be paling van de waarde op den 2en peildatum en dus ook voor de vermogensheffing in aanmerking zouden komen, on danks dat de veemarkt allang is teruggeloopen. Zulks moet worden voorkomen, waartoe de eenvoudigste oplossing ware, dat het vee-bestand als een collectief bedrijfsmiddel wordt beschouwd, zoodat eenzelfde aantal vee van gelijke kwaljteit zou kunnen worden genomen op 110% van de beginwaarde. Deze oplossing schijnt evenwel geen genade te vinden, zoodaf waardeering van ieder stuk vee noodzake lijk blijft. De Stichting voor den Landbouw heeft nu na ge degen studie eenige waardetabellen aanbevolen, met ver mijding uiteraard van de bedoelde fancy-prijzen. De Minister heeft nog geen beslissing genomen; in den leidraad worden voorschriften nopens de waardeering van den vee stapel in uitzicht gesteld. Moge de Minister hiervoor spoe dig een oplossing vinden overeenkomstig de adviezen van de Stichting, opdat de boeren weten waaraan zij voor de vermogensaanwasbelasting en de vermogensheffing toe zijn. inmiddels zal de landbouworganisaties wel niets anders over blijven dan haar leden te adviseeren, zoonoodig bij de invulling der aangiftebiljetten de aanbevelingen van de Stichting voor den Landbouw nopens de waardeering van het vee te volgen. Hetzelfde geldt voor de aftrekposten, die zijn toegekend aan eigenaren-grondgebruikers en aan pachters voor het noodzakelijk herstel van de landbouwgronden, bedrijfsge bouwen daaronder begrepen, waarvoor de Stichting even eens voor de verschillende soorten gronden de in aanmerking korpende bedragen per H.A. heeft geadviseerd. Vrijstellingen voor kinderen en oudendagsvoorziening. Eere wien eere toekomt en derhalve ook aan den Minister van Financien, die blijkens den zoojuist verschenen leidraad bij de vermogensaanwasbelasting een gelukkige oplossing heeft gevonden en wel overeenkomstig de desbetreffende

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 18