6914 waarvan de vernietigende werking overeenkomstig het door den Minister beschreven plan wel niet anders zai zijn dan bij besteding van het geblokkeerd voor betaling van ver- mogensaanwasbelasting ot vermogensheffing. Als gevolg hiervan zou men kunnen zeggen, kan de Minister nog heel wat vermogensheffing missen. Wel staat daartegenover, dat de bijzondere heffingen ook met staatspapieren zullen wor den voldaan, als gevolg waarvan hef geblokkeerde geld in zooverre intact blijft, maar van den anderen kant kan ook worden opgemerkt, dat ook veel in hef Grootboek blijft, dat niet voor belastingbetaling zal worden besteed, doch als belegging zal worden aangehouden. In den gedachtengang van den Minister zal dan nog wel een zeker sluitstuk noodig blijven naast de vermogensaan- wasbelasting, waarvoor in het voorloopig verslag verschillen de andere middelen zijn aanbevolen dan die eener ver mogensheffing. In hun werking ten aanzien van het privé- bezit en hef bedrijfskapitaal verschillen deze staatspapieren echter niet veel van een overigens sterk gemitigeerde ver mogensheffing. Indien een zoodanig staatspapier immers moet worden verkocht met disagio is men ook een gedeelte van zijn bezit kwijt en tot verkoop moet worden overgegaan om hef andere gedeelte als bedrijfskapitaal vrij te krijgen. Indien in hef monetair saneeringsplan, waarop de Regeering en de Staten Generaal zich hebben vastgelegd, tenslotte naast de vermogensaanwasbelafling nog een. monetair sluit stuk noodzakelijk is, dan zouden de verschillende opvat tingen, èn van de „vele leden" in het Voorloopige verslag èn wellicht ook die van den Minister, zich tenslotte kunnen vereenigen op een sterk gereduceerd heffingspercentage, dat naar onze meening een gemiddelde van 10% niet zou mogen overschrijden. Eerst dan zal wellicht ook Z.E. zich gerust kunnen gevoe len, dat de in de M.v.T. gememoreerde klemmende bezwaren tegen een hooger tarief, waarbij men zich wederom de com binatie met de vermogensaanwasbelastinq voor oogen moet stellen, niet aan den dag zullen treden. Slechts bij een veel lager tarief, zullen, indien de vermogensheffing als monetair sluitstuk onontkoombaar is, de bezwaren van het uitgebreid vermogensbeheer van aan den staaf overgedraaen waarden, van de onvermijdelijke ruwe werking, de toevallige werking

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 16