6909 landsche Bank foi voorschotverlening kan worden overge gaan (algemeene vergunning no. 57). Voor het geval de voorschotverleening zou worden bemoeilijkt doordat reeds een of meer hypoheken op het goed zijn gevestigd, die nog niet zijn afgelost, doet men goed toch omtrent een der gelijk geval in overleg te treden met onze Centrale Bank, opdat eventueel in overleg met het Bouwbureau kan worden nagegaan, of toch voor eerr dergelijk geval niet een oplos sing kan worden verkregen. Uitdrukkelijk moet hierbij worden opgemerkt, dat de financiering overeenkomstig de verdee ling te financieren door hef Rijk en J4 door den getrof fene zelf eventueel met behulp van de boerenleenbank of van derden slechts voorloopig is. Het ligt in de bedoeling, dat de wettelijke oorlogsschade-regeling na haar tot sfand- koming ook op de gevallen, die thans volgens het voorloo- pige schema worden gefinancierd, alsnog wordt toegepast, zoodat voor de voorloopige financiering in de plaats komt hef bedrag der Rijksbijdrage plus het van Rijkswege te ver strekken renteloos-overbruggingscrediet, dat naderhand on der bepaalde voorwaarden voor kwijtschelding in aanmerking komt. Daar hef in de bedoeling ligt met name voor de kleinere bedrijven op de zandgronden beduidend ver te gaan met de rentelooze overbruggingscrediefen, is in den laafsten tijd het Bouwbureau er toe overgegaan bij de voor loopige financiering genoegen te nemen met een minder eigen deel dan en is dit wel eens gesteld op 16% of nog minder. Daar hef Bouwbureau de medewerking van de boerenleenbanken waf betreft de financiering van den op bouw der boerderijen zeer op prijs stelt, is hef begon nen aan onze Centrale Bank een overzicht te verschaffen van de gevallen, waarin hef over den opbouw met de getroffen eigenaars in onderhandeling is. Wij zijn voornemens de desbetreffende boerenleenbanken met deze aevallen op de hoogte te stellen, opdat beheerders zich tijdig kunnen beraden, of financieele medewerking in den vorm van een hypothecair voorschot voor hef door den getroffene uit eigen middelen te financieren gedeelte op den weg der boeren leenbank is gelegen. 4. Landbouwmclesfcrediefen. Tenslotte is.er de regeling der bijzondere bedrijfscredieten

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 11