6891 opdat de desbetreffende belastingaanslagen met dit geblok keerde tegoed kunnen werden voldaan. Dit geblokkeerde tegoed staat bij de banken, hetzij op rekening of a deposito uit tegen de normaal geldende rentetarieven. De rente op dit geblokkeerde tegoed wordt steeds in vrij geld uitbe taald. 2) Het tweede soort geblokkeerd tegoed ontstaat uit effectenverkoop en wordt bij de banken op een speciale rekening geboekt, n.l. Geblokkeerde eftecfenopbrengst". Dit geblokkeerd tegoed is dus niet in September 1945 tij dens de geldsaneering ontstaan, doch veel later, n.l. in Mei 1946, toen de beurshandel te Amsterdam werd hervat. Binnen enkele maanden, op 1 April a.s., zal de beurs handel, volgens de toezeggingen van den Minister, geheel in de vrije sfeer plaats vinden. De saldi op de „Geblok keerde effectenopbrengsf-rekeningen bij de banken zullen dan geen verdere stijging meer gaan vertoonen. Feitelijk zou den deze saldi, welke niet uit monetaire overwegingen wer den geblokkeerd, doch veeleer een fiscaal doel beoogden, dienen te worden vrij-gegeven. Zij moesten op een afzon derlijke rekening worden geboekt, aangezien zij een geheel ander karakter dragen, dan hef monetair geblokkeerd te goed. Hef ligt dan ook voor de hand, dat zij bij deblokkee ring een speciale behandeling zouden ondervinden en voor rang zouden genieten. Hef zijn vooral deze geblokkeerde rekeningen, welke allereerst voor deblokkeering in aanmer king komen. Laten wij hopen, dat dit gelijktijdig geschiedt met het vrij laten van den beurshandel, dus twee maanden na sluiting van den aanmeldingstermijn voor de Effecten registratie. Het zou onbillijk zijn, dat houders van effecten, die genoodzaakt waren reeds vroeger tot geheele of ge deeltelijke realisatie van hun bezit over te gaan, gedupeerd werden door een onnoodig laten voortbestaan van de ge blokkeerde effectenopbrengst-rekeningen. Het verdwijnen van deze saldi op korten termijn zou ook weder een ver mindering bij de banken met zich brengen van de bestaande administratieve rompslomp en tof bezuiniging leiden. Evenals het monetair geblokkeerde tegoed mogen ook deze saldi voor belastingbetaling wolden aangewend.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 9